Pohjoiskarjalainen tarinaperinne sai viime vuonna 2022 tunnustusta SM-kisoissa Kärsämäellä, järjestetyissä suosituissa Tarinaniskennän SM-kisoissa.

Tuu­po­vaa­ras­ta ko­toi­sin ole­va erän­käyn­tiä har­ras­ta­va Mat­ti Pe­so­nen si­joit­tui ho­pe­al­le ja val­loit­ti run­sas­lu­kui­sen ylei­sön van­han trak­to­rin kom­mel­luk­sis­ta ker­to­val­la ta­ri­nal­la. Pe­so­nen on myö­hem­min esiin­ty­nyt myös me­di­as­sa ja eri ti­lai­suuk­sis­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Myös tuu­po­vaa­ra­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja Tuu­la Lap­pa­lai­nen me­nes­tyi ja sai tuo­ma­ris­ton eri­kois­mai­nin­nan. Mat­ti ja Tuu­la ovat sit­tem­min el­vyt­tä­neet ta­ri­na­pe­rin­net­tä lu­kui­sil­la esiin­ty­mi­sil­lään.

Sekä Mat­ti et­tä Tuu­la ovat nyt kut­su­tut ja mat­kaa­vat uu­dis­tu­nei­siin SM-kamp­pai­lui­hin Kär­sä­mä­el­le syys­ke­säl­lä 2023, siis uu­sil­la ta­ri­noil­la. He esiin­ty­vät myös Jo­en­suun Soin­tu­las­sa tors­tai­na 1.6.2023 klo 18.00 al­ka­en. Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan myös mui­ta ta­ri­noi­ta, joi­ta toi­vo­taan Soin­tu­laan ylei­sön viih­dyk­keek­si. Ti­lai­suu­teen on va­paa pää­sy.