Viikko Pohjois-Karjalaa kustantaa vuonna 2012 perustettu maakunnallinen Osuuskunta Kansan Valta. Sen omistajina toimivat muun muassa paikalliset puolue- ja ammattijärjestöt, yritykset sekä yksityiset lehden tilaajat.

Tätä ny­kyä osuus­kun­nas­sa on yli 300 jä­sen­tä, jois­ta jo­kai­sel­la on osuus­kun­ta­ko­kouk­ses­sa yk­si ää­ni. Osuus­kun­nan jä­se­nek­si voit liit­tyä mak­sa­mal­la 50 eu­ron osuus­mak­sun. Sa­mal­la tuet mo­ni­ar­voi­sen me­di­an toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä alu­eel­la­si.

Liittyäksesi osuuskuntaan, ota yhteys asiakaspalveluun:

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la / Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta,
puh. 050 386 9630, asi­a­kas­pal­ve­lu(at)viik­kopk.fi

Vuon­na 2022 juh­lit­tiin Osuus­kun­ta Kan­san Val­lan kym­men­vuo­tis­ta toi­min­taa. 3.11.2022 il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa jul­kais­tu ar­tik­ke­li osuus­kun­nan syn­ty­vai­heis­ta on lu­et­ta­vis­sa al­la ole­vas­ta lin­kis­tä.

Leh­ti­o­suus­kun­ta sai al­kun­sa mo­nien ta­pah­tu­mien sum­ma­na