JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Historia havisi viime vuonna, kun sanomalehti Viikko Pohjois-Karjala juhli 115-vuotista taivaltaan. Lehteä kustantava Osuuskunta Kansan Valta on iältään tuntuvasti lehteä nuorempi, mutta sekin saavuttaa kuluvana syksynä ensimmäiset pyöreät merkkivuotensa, 10 vuoden iän.

Vaik­ka Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta ei ikän­sä puo­les­ta vie­lä leh­tiyh­ti­öi­den kon­ka­ri­sar­jaan yl­lä, niin har­vi­nai­suu­te­na sitä voi pi­tää ku­ten leh­te­ä­kin. Tiet­tä­väs­ti Suo­mes­sa ei toi­mi kuin yk­si toi­nen osuus­kun­ta­muo­toi­nen leh­ti, kun­tien omis­ta­ma Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat.

Ai­em­min osa­keyh­tiö Uu­si Poh­jois-Kar­ja­lan kus­tan­ta­man Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan pää­ty­mi­nen osuus­kun­ta­muo­toi­sek­si leh­dek­si on mo­ni­vai­hei­nen ja mie­len­kiin­toi­nen pro­ses­si, jos­ta löy­tyy niin muis­tin­va­rais­ta kuin myös pöy­tä­kir­joi­hin pe­rus­tu­vaa tie­toa.

Muu­tos­voi­ma­na toi­mi vuo­den 2007 edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen puo­lu­e­sih­tee­rien kes­ken syn­ty­nyt pää­tös siir­tää par­la­men­taa­ri­nen leh­dis­tö­tu­ki puo­lu­ei­den omaan hal­lin­taan tie­do­tus- ja vies­tin­tä­tu­ek­si EU-kil­pai­lu­sää­dök­siin ve­do­ten.

SDP:n ri­veis­sä kes­kus­te­lua alu­e­leh­tien tuen koh­ta­los­ta käy­tiin jo vuo­den 2008 puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa, mut­ta eri­tyi­ses­ti 2010 Jo­en­suus­sa, jos­sa SDP:n puo­lu­e­sih­tee­rik­si va­lit­tiin en­ti­nen Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Jung­ner, joka oli lin­jan­nut lait­ta­van­sa sd-vies­tin­nän re­mont­tiin.

Tukipolitiikka muutoksessa

Vii­mei­sen nii­tin muu­tok­sel­le an­toi vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­lien tap­pio, jota seu­ra­si vies­tin­tä­tu­en leik­kaa­mi­nen ja sen uu­del­leen koh­den­ta­mi­nen De­ma­rin hy­väk­si leh­den 5-päi­väi­syy­den tur­vaa­mi­sek­si, muis­taa jo­en­suu­lai­nen pit­kän lin­jan de­ma­ri­po­lii­tik­ko Juha Hä­mä­läi­nen, jos­ta sit­tem­min tuli Osuus­kun­ta Kan­san Val­lan en­sim­mäi­se­nä pu­heen­joh­ta­ja.

– Puo­lu­e­hal­li­tus teki asi­as­ta lin­jauk­sen 26.5.2011 ja päät­ti sa­mal­la Va­pau­den ja Viik­ko-Hä­meen in­teg­roi­mi­ses­ta De­ma­riin sekä sii­tä, et­tä Eteen­päin ja Poh­jo­lan Työ lo­pe­te­taan vuo­den lo­pus­sa, el­lei pai­kal­lis­ta jul­kai­si­ja­ta­hoa löy­dy, Hä­mä­läi­nen sa­noo.

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan, po­ri­lai­sen Uu­den Ajan sekä jy­väs­ky­lä­läi­sen Kes­ki-Suo­men Vii­kon koh­ta­lo jäi neu­vo­tel­ta­vak­si pai­kal­lis­toi­mi­joi­den kans­sa, ku­vaa Hä­mä­läi­nen.

Vii­mei­sen nii­tin muu­tok­sel­le an­toi vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­lien tap­pio, jota seu­ra­si vies­tin­tä­tu­en leik­kaa­mi­nen ja sen uu­del­leen koh­den­ta­mi­nen De­ma­rin hy­väk­si leh­den 5-päi­väi­syy­den tur­vaa­mi­sek­si.

Neu­vot­te­lut käy­tiin puo­lu­een maa­kun­ta­leh­dis­sä to­si­a­si­al­lis­ta mää­räys­val­taa käyt­tä­neen ke­hi­ty­syh­tiö Suo­men Vies­tin­tä­ra­hoi­tus Oy:n kans­sa, joka oli syr­jäyt­tä­nyt tä­kä­läi­set toi­mi­jat myös sa­no­ma­leh­ti Uu­si Poh­jois-Kar­ja­lan joh­dos­ta jo am­moin.

– Muis­tan ol­lee­ni mo­nes­sa yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa JTY:n edus­ta­ja­na ja ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. Sii­tä eh­kä seu­ra­si, et­tä jou­duin tuol­loin 2011 neu­vot­te­le­maan JTY:n puo­les­ta myös Vies­tin­tä­ra­hoi­tuk­sen eli Tuo­mas Harp­fin kans­sa leh­den tu­le­vai­suu­des­ta, Hä­mä­läi­nen ku­vaa.

Vies­tin­tä­ra­hoi­tus teki esi­tyk­sen leh­den jul­kai­suo­i­keu­den myy­mi­ses­tä Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sel­le.

Miksi juuri osuuskunta?

SDP:n Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri­hal­li­tus aset­ti leh­den tu­le­vai­suut­ta sel­vit­tä­mään työ­ryh­män, jo­hon kuu­lui­vat muun mu­as­sa Juha Hä­mä­läi­nen, Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Riit­ta Myl­ler, pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Sep­po Es­ke­li­nen, pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Har­ti­kai­nen ja leh­den tuol­loi­nen pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Ki­vi­o­ja sekä pii­ri­hal­li­tuk­ses­ta myös Jou­ni Mar­tis­kin ja Ari Mar­je­ta.

Työ­ryh­mä pää­tyi lo­pul­ta esit­tä­mään leh­den toi­min­nan jat­ka­mis­ta osuus­kun­ta­na, jo­hon Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tys sit­ten Uu­si Poh­jois-Kar­ja­lan osak­keis­ta saa­man­sa hin­nan lä­hes ko­ko­naan si­joit­ti osuus­pää­o­mak­si. Myös leh­den jul­kai­suo­i­keuk­sien kaup­pa to­teu­tui lo­pul­ta suo­raan SVR:n ja osuus­kun­nan kes­ken.

Mi­ten yh­ti­ö­muo­dos­sa pää­dyt­tiin sit­ten osuus­kun­taan?

– Otan ide­as­ta mie­luus­ti ”kun­ni­an”, mut­ta mi­ten sii­hen tul­tiin, en tar­koin enää muis­ta. Jol­la­kin ta­val­la osuus­kun­ta­toi­min­ta eli sil­loin uut­ta nou­su­kaut­ta ja sii­tä var­maan aja­tus syn­tyi. Sen myö­tä myös kaup­pa­neu­vos Ei­no Ten­hu­nen asi­an­tun­ti­ja­na tuli ku­vi­oon mu­kaan. Hän muun mu­as­sa kom­men­toi laa­ti­maa­ni sään­tö­luon­nos­ta, Hä­mä­läi­nen ku­vaa.

Jol­la­kin ta­val­la osuus­kun­ta­toi­min­ta eli sil­loin uut­ta nou­su­kaut­ta ja sii­tä var­maan aja­tus syn­tyi.

Toi­saal­ta osuus­toi­min­taa voi­tiin pi­tää työ­vä­en­leh­del­le myös his­to­ri­al­li­ses­ti ja aat­teel­li­ses­ti so­pi­va­na de­mok­raat­ti­se­na omis­ta­mi­sen muo­to­na, oli­han jo vuon­na 1906 pe­rus­tet­tu leh­den edel­tä­jä Ra­ja­vah­ti osuus­kun­nan kus­tan­ta­ma ja osuus­toi­min­nal­li­suut­ta lu­ki­ja­lu­pauk­ses­saan ko­ros­ta­va.

Asi­a­kir­jo­jen mu­kaan osuus­kun­nan pe­rus­ta­va ko­kous pi­det­tiin 24. elo­kuu­ta 2012, ja sen kut­sui kool­le Uu­si Poh­jois-Kar­ja­lan poh­jois­kar­ja­lai­set omis­ta­jat. Kaup­pa­re­kis­te­riin osuus­kun­nan toi­mi­ni­mi re­kis­te­röi­tiin 2. mar­ras­kuu­ta 2012. Osuus­kun­nan ni­mek­si va­lit­tiin Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta. Ni­meen liit­tyi vie­lä se epi­so­di, et­tä oli jo ole­mas­sa myös Kus­tan­nus Oy Kan­san­val­ta, jol­ta piti en­sin saa­da lupa ni­men käyt­töön. Ni­mieh­do­tuk­sia oli esil­lä mui­ta­kin.

Osuuskunnan toiminnan vuodet

Osuus­kun­nan mo­ni­vai­hei­sen pe­rus­ta­mis­vai­heen jäl­keen sen pu­heen­joh­ta­jak­si Juha Hä­mä­läi­sen seu­raa­ja­na va­lit­tiin yh­ti­ö­ko­kouk­sen 22.5.2013 jäl­keen Ari Mar­je­ta, joka ero­si kui­ten­kin toi­mes­taan myö­hem­min syk­syl­lä. Tä­män jäl­keen osuus­kun­taa veti pu­heen­joh­ta­jan roo­lis­sa Pent­ti Har­ti­kai­nen.

Osuus­kun­taan liit­tyi heti en­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den ai­ka­na kol­mi­sen sa­taa jä­sen­tä, jois­ta muu­ta­mat yh­dis­tyk­set sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt­kin si­joit­ti­vat sii­hen huo­mat­ta­vi­a­kin li­sä­pää­o­mia.

Hal­li­tus myös käyn­nis­ti ke­hit­tä­mis­hank­keen, jon­ka ta­voit­tee­na oli leh­den verk­ko­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­nen sekä le­vik­ki­a­lu­een laa­jen­ta­mi­nen vaa­li­pii­rien yh­dis­tyt­tyä Poh­jois-Sa­voon. SDP:n puo­lu­e­hal­li­tuk­sel­ta ha­et­tiin hank­kee­seen ke­hit­tä­mi­sa­vus­tus­ta il­man toi­vot­tua vas­ta­kai­kua.

Osuus­kun­nan en­sim­mäi­set toi­min­ta­vuo­det osoit­tau­tui­vat ta­lou­del­lis­ten haas­tei­den ja mo­nien muu­tos­ten sä­vyt­tä­mik­si, kun vii­mei­set­kin Uu­si Poh­jois-Kar­ja­lan ai­kai­set työn­te­ki­jät elä­köi­ty­vät pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Ki­vi­o­ja mu­kaan lu­kien. Pää­toi­mit­ta­jak­si va­lit­tiin syk­syl­lä 2013 Ar­to Miet­ti­nen ja osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen ot­ti ve­tääk­seen vuo­des­ta 2015 al­ka­en Mat­ti Pe­so­nen.

Myös osuus­kun­nan omas­ta ta­lou­den­hoi­ta­jas­ta pää­tet­tiin kus­tan­nus­syis­tä luo­pua ja siir­tyä käyt­tä­mään kir­jan­pi­dos­sa ul­ko­puo­lis­ta ti­li­toi­mis­toa. Näil­lä toi­min ta­lous saa­tiin­kin kään­net­tyä voi­tol­li­sek­si sa­maan ai­kaan kun leh­ti täyt­ti 110 vuot­ta.

Pa­pe­ri­leh­tien jat­ku­vas­ti las­ke­va le­vik­ki uh­kaa kyl­lä ih­mis­ten tie­don­saan­tia ja sitä kaut­ta de­mok­ra­ti­aa

Printtimedian ahdinko uhkaa ihmisten tiedonsaantia

Osuus­kun­nal­la sa­no­taan usein ole­van kak­sois­roo­li: yh­tääl­tä se on jä­se­nyh­tei­sö, toi­saal­ta taas lii­key­ri­tys, jon­ka toi­min­taa mää­rit­tä­vät sa­mat lii­ke­ta­lou­del­li­set reu­na­eh­dot ku­ten mui­ta­kin yri­tyk­siä.

Myös Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­laa kus­tan­ta­va osuus­kun­ta on jou­tu­nut koh­taa­maan vii­me vuo­si­na print­ti­me­dia-alan en­nen­nä­ke­mät­tö­mät haas­teet, joi­hin ovat lu­keu­tu­neet muun mu­as­sa di­gi­ta­li­saa­tio, myyn­tien ja lu­ki­ja­kun­tien las­ku sekä ja­ke­lu­kus­tan­nus­ten sekä pai­no­pa­pe­rin hin­nan nou­su.

Näi­den haas­tei­den edes­sä Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tys sekä eräät muut puo­lu­e­jär­jes­töt te­ki­vät SDP:n puo­lu­e­ko­kouk­sel­le 2020 esi­tyk­sen Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan leh­ti­tu­en nos­ta­mi­ses­ta ny­kyi­ses­tä 50 000 eu­ros­ta 75 000 eu­roon. Aloi­te ete­ni ää­nes­tyk­seen ja kaa­tui ää­nin 232–154.

Nyt uu­dis­tuk­set on teh­ty ja on mah­dol­li­suus di­gi­leh­den hyö­dyn­tä­mi­seen, mut­ta se edel­lyt­tää leh­den le­vi­kin kas­va­mis­ta.

Puo­lu­e­ko­kouk­sen il­lan­vie­ton yh­tey­des­sä käy­tiin kui­ten­kin puo­lu­e­sih­tee­rin kans­sa kes­kus­te­lu, jos­sa so­vit­tiin ta­paa­mi­ses­sa puo­lu­e­toi­mis­tol­le hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jien, pää­toi­mit­ta­jan, puo­lu­e­sih­tee­rin ja Työ­vä­en­leh­dis­tön kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan kans­sa. Ta­paa­mi­nen oli leh­den kan­nal­ta on­nis­tu­nut, sil­lä sii­nä so­vit­tiin Työ­vä­en­leh­dis­tön kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen in­ves­toin­ti­tu­es­ta kah­del­le vuo­del­le leh­den di­gi­pal­ve­lui­den uu­dis­tuk­seen.

– Nyt uu­dis­tuk­set on teh­ty ja on mah­dol­li­suus di­gi­leh­den hyö­dyn­tä­mi­seen, mut­ta se edel­lyt­tää leh­den le­vi­kin kas­va­mis­ta, jol­la on suo­ra vai­ku­tus on­nis­tu­nee­seen ja tu­lo­jen kan­nal­ta on­nis­tu­nee­seen mai­nos­myyn­tiin. Ve­to­am­me­kin leh­den lu­ki­joi­hin, puo­lu­eo­sas­toi­hin ja am­mat­tiyh­dis­tyk­siin le­vi­kin li­sää­mi­sek­si, jol­la var­mis­te­taan ai­no­an alu­eel­li­sen pal­kan­saa­ja­leh­den ole­mas­sa­o­lo myös tu­le­vai­suu­des­sa, osuus­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Pe­so­nen ve­to­aa.

110-vuotias arvokas polku

Osuus­kun­nan toi­min­nan edel­ly­tyk­sis­tä jär­jes­tet­tiin jo elo­kuun lo­pus­sa omis­ta­jil­le, jär­jes­töil­le ja muil­le si­dos­ryh­mil­le suun­nat­tu ke­hit­tä­mi­sil­ta, jos­sa käy­tiin kes­kus­te­lua sii­tä, mil­lai­set edel­ly­tyk­set am­mat­ti- ja puo­lu­e­jär­jes­töil­lä oli­si tur­va­ta leh­den tu­le­vai­suus alu­eel­la myös vas­tai­suu­des­sa.

Maa­kun­ta-, alue- ja puo­lu­e­leh­tien mer­ki­tys on iso yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­on val­mis­te­lus­sa ja seu­ran­nas­sa.

Myös osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Sep­po Es­ke­li­nen pe­rään­kuu­lut­taa tal­koi­siin ay-lii­ket­tä, yh­dis­tyk­si­äm­me, jä­se­nis­tö­äm­me ja Sdp:tä. Eri­tyi­ses­ti tu­kea ja yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mis­ta tar­vi­taan nyt, kun print­ti­me­di­an haas­teet ovat niin mit­ta­vat.

– Pa­pe­ri­leh­tien jat­ku­vas­ti las­ke­va le­vik­ki uh­kaa kyl­lä ih­mis­ten tie­don­saan­tia ja sitä kaut­ta de­mok­ra­ti­aa. Var­maan se on yk­si syy myös ää­nes­tysp­ro­sent­tiin pu­to­a­mi­seen ja po­li­tii­kan ku­van muut­tu­mi­seen. Maa­kun­ta-, alue- ja puo­lu­e­leh­tien mer­ki­tys on iso yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­on val­mis­te­lus­sa ja seu­ran­nas­sa. Il­ta­päi­vä­leh­tien ja so­men kaut­ta kär­jis­te­tään ja luo­daan ne­ga­tii­vis­ta ku­vaa yh­teis­kun­tam­me pää­tök­sen­te­os­ta. Me­di­aa tar­vi­taan oi­ke­an ja ajan­koh­tai­sen tie­don vä­lit­tä­mi­ses­sä kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le, Es­ke­li­nen ku­vaa.

– Leh­tem­me sin­nit­te­lee edel­leen, mut­ta tar­vit­see li­sää ti­laa­jia ja sii­hen haas­tee­seen toi­von tei­dän vas­taa­van, jot­ta mei­dän leh­tem­me yli 110-vuo­ti­as ar­vo­kas pol­ku puo­lus­taa yh­teis­kun­taam­me, so­si­aa­li­de­mok­raat­ti­sia ar­vo­jam­me sekä suo­ma­lais­ta työ­e­lä­mää jat­kui­si, Es­ke­li­nen li­sää.

Läh­tee­nä on käy­tet­ty myös Rei­jo Hä­mä­läi­sen te­os­ta Työ­vä­en­leh­den ark­ti­nen tai­val (2015), Pert­ti El­si­sen te­os­ta 75 vuot­ta kar­ja­lais­ta työ­vä­en leh­teä (1981) sekä Har­ri Lauk­ka­sen te­os­ta Sai­sin­ko mie­kin sa­noa...: Poh­jois-Kar­ja­la-leh­den his­to­riik­ki (2006).