Rääkkylän kunnan omistama Paksuniemen Satamakahvila saa uudet yrittäjät, kun suosittua kesäravintolaa ryhtyy luotsaamaan Paksuniemen Paronit Oy.

Rääk­ky­lään pe­rus­te­tun ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sen omis­ta­vat Pasi Hä­mä­läi­nen, Jon­ne Soi­ni­nen ja Juha Maa­ra­nen. Kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Pak­su­nie­men Pa­ro­nien vuok­ra­so­pi­muk­sen ko­kouk­ses­saan 12.2.

Pak­su­nie­men pi­ha­pii­riin kuu­luu kah­vi­la­ra­ken­nuk­sen li­säk­si ait­ta­ra­ken­nus, ran­ta­sau­na­ra­ken­nuk­set, vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma, en­ti­ses­sä mei­je­ri- ja myl­ly­ra­ken­nuk­ses­sa si­jait­se­vat ma­joi­tus­ti­lat ja myl­ly­ti­la. Alu­eel­la on myös Pak­su­nie­men ke­sä­te­at­te­ri.

Pak­su­nie­men Pa­ro­nien ta­kaa pal­jas­tuu ko­ke­nut ra­vin­to­la- ja ta­pah­tu­ma-alan kon­ka­ri Pasi Hä­mä­läi­nen, joka tun­ne­taan jo­en­suu­lai­sen ur­hei­lu­vä­en suo­sik­ki­baa­rin Jet Set Ba­rin omis­ta­ja­na. Pasi us­koo Rääk­ky­län ja Pak­su­nie­men ve­to­voi­maan.

Pak­su­nie­men sa­ta­ma­ra­vin­to­la avaa oven­sa tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa.

– Pak­su­nie­men ja Rääk­ky­län hyvä mai­ne oli kii­ri­nyt kor­viim­me jo pal­jon ai­kai­sem­min. Siel­lä on pal­jon mie­len­kiin­toi­sia ke­sä­ta­pah­tu­mia, jot­ka tuo­vat meil­le asi­ak­kai­ta. Olem­me myös kiin­nos­tu­nei­ta luo­maan oman ta­pah­tu­man alu­eel­le, Pasi Hä­mä­läi­nen sa­noo.

– Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma on to­del­la ve­to­voi­mai­nen ja tär­keä, ja py­rim­me ke­hit­tä­mään sen asi­a­kas­ko­ke­mus­ta su­ju­vam­mak­si ja hou­kut­te­le­maan asi­ak­kai­ta vii­py­mään pi­tem­pään.

Pak­su­nie­men sa­ta­ma­ra­vin­to­la avaa oven­sa ke­sä­kau­teen tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa.

– Vap­puun em­me vie­lä eh­di, sil­lä kah­vi­laan ja piha-alu­eel­le teh­dään muu­tos­töi­tä, ker­too Pasi Hä­mä­läi­nen.