Viime kesänä erittäin suosituksi tulleessa Vanhassa Puhoksessa Kiteellä odotetaan jo kovasti tulevaa kesäsesonkia.

Ke­sän ava­jai­sia vie­te­tään tou­ko­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na 27.5., jol­loin Myl­ly­ra­vin­to­la Wan­ha Pu­hos avaa jäl­leen oven­sa ja Pu­hos­kar­ta­non leik­ki­puis­tos­sa on oh­jel­maa eten­kin lap­sil­le. Leik­ki­puis­ton vie­reen val­mis­tu­val­la ul­kot­ree­ni­a­lu­eel­la pi­de­tään tuol­loin ava­jai­set ja Myl­ly­nie­men ui­ma­paik­ka on val­mis­tel­tu uin­ti­kun­toon.

Van­han Pu­hok­sen ju­han­nus­ta vie­te­tään ju­han­nu­saat­to­na, jol­loin Myl­ly­nie­mes­sä sy­ty­te­tään kok­ko ja Kes­ki-Kar­ja­lan pe­rin­ne­ko­neyh­dis­tys jär­jes­tää pe­rin­ne­na­ve­tal­la nos­tal­gi­set le­vy­tans­sit. Tänä ke­sä­nä Van­has­sa Pu­hok­ses­sa jär­jes­te­tään li­säk­si il­ta­to­re­ja, myl­ly­ra­vin­to­lan omia ta­pah­tu­mia, Pu­hok­sen pe­rin­ne­päi­vät sekä har­ras­te­au­to­ta­pah­tu­ma.

Li­sä­tie­toa Van­han Pu­hok­sen ta­pah­tu­mis­ta löy­tää uu­sil­ta net­ti­si­vuil­ta, jot­ka on teh­ty eten­kin mat­kai­li­joi­ta sil­mäl­lä pi­tä­en. Li­säk­si Van­ha Pu­hos löy­tyy myös so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta osoit­tees­ta van­ha­pu­hos.blogs­pot.com ja Ins­tag­ram­mis­ta ni­mel­lä van­ha_pu­hos.

– Tar­ve net­ti­si­vuil­le oli il­mei­nen, kun pe­rus­tie­toa Van­has­ta Pu­hok­ses­ta ei mat­kai­li­joil­le ol­lut juu­ri saa­ta­vil­la. Ins­tag­ram- ja Fa­ce­book-si­vut täy­den­tä­vät hy­vin mark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suut­ta ja ke­vääl­lä jul­kais­tu Ter­vei­siä Ki­teen Pu­hok­ses­ta -vi­deo on mark­ki­noin­nin kär­ke­nä kai­kis­sa ka­na­vis­sa, ker­too Kai­su Lei­no­nen Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­ses­tä.