Risteilyalus Sinivuokko aloittaa liikennöinnin kesäkuun alussa Joensuussa.

Si­sä­ve­si­va­rus­ta­mo Poh­jois-Kar­ja­lan Lai­va Oy:n alus Si­ni­vuok­ko aloit­taa ris­tei­ly­toi­min­nan ke­sä­kuun 4. päi­vä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Si­ni­vuok­ko on 180-paik­kai­nen si­sä­ve­si­ris­tei­li­jä. Aluk­sel­la on au­rin­ko­kan­nen li­säk­si 80-paik­kai­nen ra­vin­to­la si­sä­ti­lois­sa.

Si­ni­vuok­ko lii­ken­nöi Jo­en­suus­sa ke­sä­kuun alus­ta hei­nä­kuun al­ku­puo­lel­le, min­kä jäl­keen se siir­tyy Pie­li­sel­le. Ko­lil­la teh­dään ris­tei­ly­jä ja Liek­san Vas­ki­vii­kon ai­ka­na lai­va kul­kee Ko­lin ja Liek­san sa­ta­mien vä­li­sel­lä rei­til­lä. Elo­kuun alus­sa lai­va pa­laa ko­ti­sa­ta­maan­sa Jo­en­suu­hun.

Ko­ti­pai­kak­si va­li­koi­tui Jo­en­suu rak­kau­des­ta kar­ja­lai­suu­teen ja alu­een mai­se­miin.

Poh­jois-Kar­ja­lan Lai­va Oy:n yrit­tä­ji­nä ovat Rai­ner ja Päi­vi Tik­ka.

− Lo­pul­ta­kin voim­me var­mis­taa aloi­tus­päi­vän. Uk­rai­nan so­dan ta­kia lai­vaa ei pys­ty­tä tuo­maan Sai­maan ka­na­van kaut­ta, vaan se tuo­daan mait­se, Rai­ner Tik­ka sa­noo.

Lai­vaan pää­see tu­tus­tu­maan avoi­mien ovien päi­vä­nä 3.6. kel­lo 11−14 Jo­en­suun sa­ta­mas­sa ja seu­raa­va­na päi­vä­nä aloi­tam­me ris­tei­lyt, Rai­ner täs­men­tää. Jo­en­suu­lai­set ovat toi­vo­neet jo kau­an ris­tei­ly­toi­min­taa, on­han kau­pun­gis­sa ai­kai­sem­min ol­lut hy­vin vil­kas sa­ta­ma.

Pitkäaikainen haave

Maa­kun­nan pää­kau­pun­gis­sa Si­ni­vuok­ko te­kee kah­den tun­nin ris­tei­ly­jä Pie­lis­jo­el­le ja Py­hä­se­läl­le – lau­an­tai-il­tai­sin lai­val­la pää­see tu­tus­tu­maan mo­lem­mil­le ve­sil­le. Si­ni­vuo­kon yrit­tä­jät ei­vät ha­lua tuo­da Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­luun pel­käs­tään ris­tei­ly­jä.

− Jo­kai­sel­la ris­tei­lyl­lä on mah­dol­li­suus ruo­kail­la nou­to­pöy­däs­tä ja jär­jes­täm­me tee­ma­ris­tei­ly­jä läpi ke­sä­kau­den. En­sim­mäi­se­nä myyn­tiin tu­le­vat ju­han­nu­saa­ton ris­tei­lyt, Rai­ner ja Päi­vi Tik­ka to­te­a­vat. Lai­va muun­tau­tuu myös mo­nen­lais­ten ryh­mien ko­kous­pai­kak­si ja vir­kis­tys­mat­kak­si ai­na ke­sä­kuun alus­ta syys­kuun lop­puun as­ti, Rai­ner vink­kaa.

Poh­jois-Kar­ja­lan Lai­va Oy on Rai­ner Ti­kan pit­kä­ai­kai­nen haa­ve. Rai­ner on teh­nyt pit­kän uran ko­ne­mes­ta­ri­na Suo­mes­sa ja maa­il­man me­ril­lä. Lai­van ko­ti­pai­kak­si va­li­koi­tui Jo­en­suu rak­kau­des­ta kar­ja­lai­suu­teen ja alu­een mai­se­miin.

− Ha­lu­an nyt omal­ta osal­ta­ni jat­kaa ris­tei­ly­toi­min­taa Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja tuo­da sen mat­kai­luun jo­tain ai­van uut­ta. Yri­tyk­sen voi­ma­va­ro­ja ovat kar­ja­lai­nen vie­raan­va­rai­suus ja iloi­suus sekä pai­kal­li­suus. Pai­kal­li­suus ja kar­ja­lai­suus tu­le­vat nä­ky­mään eri­tyi­ses­ti nou­to­pöy­dän tar­joi­luis­sa. Ter­ve­tu­loa ris­tei­le­mään kans­sam­me, ke­hot­taa Rai­ner lo­puk­si.

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut on avat­tu osoit­tees­sa www.poh­jois­kar­ja­lan­lai­va.com.