Nykyinen hallitus täyttää kohta vuoden, ja jo nyt sen jäljet hirvittävät.

Il­man vai­ku­tu­sar­vi­oi­ta teh­tä­vät leik­kauk­set se­koit­ta­vat ter­vey­den­hoi­don ja so­si­aa­li­tur­van, työ­e­lä­mään teh­dyt hei­ken­nyk­set tu­le­vat ai­heut­ta­maan lak­ko­su­man ala­koh­tais­ten työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­den ai­kaan ja maan on val­lan­nut la­man il­ma­pii­ri. Hal­li­tus lu­pa­si tait­taa ve­la­no­ton, mut­ta se ot­taa en­tis­tä enem­män vel­kaa sen li­säk­si, et­tä se myy val­ti­on tuot­ta­vaa omai­suut­ta eli lait­taa lyp­sy­leh­mät teu­raak­si.

Hal­li­tus ei ole nu­jer­ta­mas­sa vel­kaan­tu­mis­ta, vaan pal­kan­saa­jia ja vä­hä­va­rai­sia.

Nyt EU-vaa­lien ai­kaan hal­li­tus­puo­lu­eet ovat ta­jun­neet omia vir­hei­tään ja yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti kor­ja­ta muu­ta­mia niis­tä. Riik­ka Pur­ra kävi asi­ak­seen Kou­vo­las­sa lu­paa­mas­sa, et­tä pää­tös yö­päi­vys­tyk­sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta voi­daan eh­kä pur­kaa, ja An­na-Maja Hen­riks­son on lu­van­nut säi­lyt­tää toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen mak­sut­to­muu­den.

Hal­li­tus ei ole nu­jer­ta­mas­sa vel­kaan­tu­mis­ta,
vaan pal­kan­saa­jia ja vä­hä­va­rai­sia.

On­gel­ma­na on us­kot­ta­vuu­den puu­te. Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat pet­tä­neet vaa­li­lu­pauk­sen­sa leik­kaa­mal­la pie­ni­tu­loi­sil­ta ja hy­väk­sy­mäl­lä työ­e­lä­män hei­ken­nyk­set. RKP:n ei edes pi­tä­nyt läh­teä pe­rus­suo­ma­lais­ta po­li­tiik­kaa te­ke­vään hal­li­tuk­seen. Nyt kun kan­na­tus­mit­tauk­set al­ka­vat näyt­tää ikä­vil­tä, niin ää­niä yri­te­tään os­taa uu­sil­la lu­pauk­sil­la. Hal­li­tus on unoh­ta­nut van­han vii­sau­den, jon­ka mu­kaan kaik­kia voi pet­tää jos­kus, mut­ta ke­tään ei voi pet­tää ai­na.

Yri­tys on kui­ten­kin hyvä. Edel­li­sis­sä vaa­leis­sa hal­paa ben­saa lu­van­neet pe­rus­suo­ma­lai­set ovat nyt vas­tus­ta­mas­sa uu­sia pul­lon­kork­ke­ja ja ves­so­jen ku­val­li­sia oh­jei­ta. Nämä pu­heet on tar­koi­tet­tu vain höl­mö­jen höy­näyt­tä­mi­sek­si, sil­lä to­del­li­nen uh­ka koko Eu­roo­pal­le on ää­ri­oi­keis­ton nou­su. Tätä pei­tel­lään pu­hu­mal­la hä­ve­li­ääs­ti lai­ta­oi­keis­tos­ta, ja sana on le­vin­nyt ylei­seen käyt­töön. Vii­me vii­kol­la pää­mi­nis­te­ri sa­noi ky­se­ly­tun­nil­la, et­tä Suo­mes­sa ei ole ää­ri­oi­keis­toa ja tar­ken­si het­ken ku­lut­tua, et­tä sitä ei ole edus­kun­nas­sa. Kyl­lä ne sa­lin oi­ke­as­sa lai­das­sa is­tu­vat ovat ää­ri­oi­keis­toa, ei­kä mo­nia pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­een­kaan edus­ta­jia ai­na­kaan pu­hei­den pe­rus­teel­la ero­ta heis­tä mi­ten­kään.

Kyse on sii­tä, kei­den kans­sa nämä puo­lu­eet tu­le­vat liit­tou­tu­maan eu­ro­par­la­men­tis­sa. Näyt­tää ikä­väs­ti sil­tä, et­tä ne ovat val­mii­ta liit­ty­mään sa­maan po­ruk­kaan kuin vaik­ka­pa oi­keus­val­ti­o­ta ja sa­nan­va­paut­ta hei­ken­tä­vä ja Uk­rai­nan tu­ke­mi­seen pen­se­äs­ti suh­tau­tu­va Un­ka­rin pää­mi­nis­te­ri­puo­lue. Ita­li­an "lai­ta­oi­keis­to­lai­sen" pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­een po­li­tiik­ka ei juu­ri­kaan poik­kea Un­ka­rin po­li­tii­kas­ta.

Näis­sä vaa­leis­sa ol­laan pe­ru­sa­si­oi­den ää­rel­lä. Ää­ri­oi­keis­to - tai se "lai­ta­oi­keis­to" - pyr­kii kes­kit­tä­mään it­sel­leen kai­ken val­lan hei­ken­tä­mäl­lä oi­keus­val­ti­o­ta, leh­dis­tön­va­paut­ta, sa­nan­va­paut­ta, yh­den­ver­tai­suut­ta ja kaik­kia nii­tä län­si­mai­sia pe­ru­sar­vo­ja, joi­den va­raan koko EU on ra­ken­net­tu. Kun­nel­kaa­pa mei­dän eh­dok­kai­dem­me pu­hei­ta Ylen ra­hoi­tuk­seen teh­tä­vis­tä ra­juis­ta leik­kauk­sis­ta ja miet­ti­kää vaa­ti­muk­sia ku­rin saa­mi­ses­ta maa­han. Jos­tain syys­tä moni tun­tuu ku­vit­te­le­van, et­tä kuri koh­dis­tuu vain joi­hin­kin mui­hin tai jopa pää­se­vän­sä it­se to­teut­ta­maan sitä mui­den ku­rit­ta­mis­ta.

Käyt­tä­kää ään­tän­ne ajois­sa ja käyt­tä­kää sitä vii­saas­ti.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­ga­ja ja ju­ris­ti.