Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/99) 10 §

EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus 2016/679

Laa­dit­tu 15.5.2018

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta

Puh: 050 386 9628

PL 97, 80220 Jo­en­suu

2. Re­kis­te­rin nimi

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan ti­laa­ja­re­kis­te­ri

3. Re­kis­te­ri­a­si­ois­ta vas­taa­va hen­ki­lö

Ar­to Miet­ti­nen

pää­toi­mit­ta­ja

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la

ar­to.miet­ti­nen@viik­kopk.fi

p. 050 386 9628

4. Re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Tie­to­ja käy­te­tään leh­den ti­lauk­seen, pos­tit­ta­mi­seen, las­ku­tuk­seen ja asi­a­kas­suh­tee­seen liit­ty­vään yh­tey­den­pi­toon.

5. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Re­kis­te­ri si­säl­tää vain ti­laa­jan it­sen­sä luo­vut­ta­mia re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mu­kai­sia tar­peel­li­sia tie­to­ja: pos­tit­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van ti­laa­jan ni­men, osoit­teen ja pos­ti­nu­me­ron, asi­a­kas­suh­teen hoi­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van pu­he­lin­nu­me­ron sekä leh­den pal­kan­saa­ja­liit­to­jen myön­tä­män leh­tie­dun las­kut­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van tie­don lii­ton ja sen pai­kal­li­so­sas­ton jä­se­nyy­des­tä sekä sen to­den­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van hen­ki­lö­tun­nuk­sen tai jä­sen­nu­me­ron.

6. Tie­to­läh­teet

Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään vain re­kis­te­röi­dyl­tä it­sel­tään hä­nen suos­tu­muk­sel­laan.

7. Tie­to­jen luo­vu­tus ja siir­to

Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­sit­te­le­vät osoi­te­tie­to­jen osal­ta re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa ni­me­tyt luo­tet­ta­vat pal­ve­lun­toi­mit­ta­jat eli pos­tit­ta­ja ja ja­ke­li­ja, joi­den kans­sa on teh­ty tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­nen so­pi­mus hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä, ja joil­le osoi­te­tie­dot toi­mi­te­taan suo­jat­tua yh­teyt­tä käyt­tä­en. Leh­tie­tu­jen las­ku­tuk­sen osal­ta hen­ki­lö­tie­to­ja kä­sit­te­le­vät ti­laa­jien am­mat­ti­lii­tot ja -osas­tot, joil­le tie­dot toi­mi­te­taan suo­jat­tua yh­teyt­tä käyt­tä­en. Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le ei­kä EU- tai ETA-alu­een ul­ko­puo­lel­le.

8. Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä säi­lyt­tää tie­to­ja vain niin kau­an, kun on tar­peen re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta.

9. Re­kis­te­rin suo­jaus

Re­kis­te­ri­tie­to­ja kä­si­tel­lään hy­vien tie­to­suo­ja­käy­tän­tö­jen mu­kai­ses­ti. Tie­to­kan­nat, joi­hin tie­to­ja tal­len­ne­taan, ovat tek­ni­ses­ti ja fyy­si­ses­ti suo­jat­tu, si­ten et­tei ul­ko­puo­lel­la ole nii­hin pää­syä. Pää­sy tie­toi­hin on vain niil­lä, joil­la se on tar­peen työ­teh­tä­vien hoi­ta­mi­sek­si.

10. Tar­kas­tus- ja kor­jau­soi­keus, sekä oi­keus tie­to­jen pois­ta­mi­seen

Ti­laa­jal­la on oi­keus tar­kas­taa hen­ki­lö­koh­tai­set tie­ton­sa, vaa­tia vir­heel­li­sen tie­don oi­kai­sua sekä saa­da tie­ton­sa pois­te­tuk­si re­kis­te­ris­tä. Ti­laa­jal­la on myös oi­keus kiel­tää an­ta­mien­sa tie­to­jen käy­tön suo­ra­mark­ki­noin­ti- tms. tar­koi­tuk­seen, sekä muu­toin­kin tur­vau­tua hen­ki­lö­tie­to­lais­sa tur­vat­tui­hin oi­keuk­siin­sa. Asi­aa kos­ke­vat tie­to­pyyn­nöt osoi­te­taan Re­kis­te­rin yl­lä­pi­don yh­teys­hen­ki­löl­le.

11. Siir­to- ja kiel­to-oi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus saa­da hän­tä kos­ke­vat hen­ki­lö­tie­dot, jot­ka hän on toi­mit­ta­nut re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le, jä­sen­nel­lys­sä, ylei­ses­ti käy­te­tys­sä ja ko­neel­li­ses­ti lu­et­ta­vas­sa muo­dos­sa, jos kä­sit­te­ly pe­rus­tuu suos­tu­muk­seen tai so­pi­muk­seen, ja kä­sit­te­ly suo­ri­te­taan au­to­maat­ti­ses­ti. Re­kis­te­röi­dyl­lä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen 18 ar­tik­lan mu­kai­nen oi­keus tie­to­jen kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­seen. Siir­to- ja kiel­to-oi­keus as­tu­vat voi­maan 25.5.2018.

12. Tie­to­suo­ja­se­los­teen muut­ta­mi­nen

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä pi­dät­tää oi­keu­den päi­vit­tää ja muut­taa tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Lain­sää­dän­nön niin vaa­ties­sa il­moi­tam­me sii­tä re­kis­te­röi­dyil­le.

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/99) 10 § ja EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen 2016/679 mu­kai­nen se­los­te on näh­tä­vis­sä pyy­det­tä­es­sä leh­den toi­mi­tuk­ses­sa os. Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la, Kaup­pa­ka­tu 32, 80100 Jo­en­suu.

Eväs­teet

Tämä si­vus­to voi aset­taa käyt­tä­jän ko­neel­le eväs­tei­tä. Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat käy­tet­tä­vyyt­tä ja joi­den avul­la avul­la esi­mer­kik­si ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lut voi­vat ke­rä­tä tie­toa si­vus­ton käy­tös­tä. Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la käyt­tää si­vus­tol­laan Goog­le Ana­ly­tics -pal­ve­lua. Sen avul­la saam­me tie­toa mm. si­vus­tol­la vie­rai­li­joi­den mää­ris­tä ja ar­tik­ke­li­koh­tai­sis­ta lu­ku­ker­rois­ta. Käyt­tä­jä voi ha­lu­tes­saan es­tää eväs­tei­den käy­tön se­lai­mes­ta ase­tuk­sis­ta, mut­ta sil­loin si­vus­ton toi­mi­vuus voi joil­ta­kin osin hei­ken­tyä.