Orpon hallitus ryöpyttää heikennyksiä pientuloisten asemaan siihen tahtiin, että yhdeltä istumalta on mahdotonta listata niitä kaikkia.

Hal­li­tuk­sen jo syk­syl­lä te­ke­mät so­si­aa­li­tur­va­leik­kauk­set tu­le­vat aja­maan 17 000 las­ta köy­hyy­teen. Ke­hys­rii­hes­sä teh­dyt pää­tök­set li­sää­vät per­hei­den ah­din­koa en­ti­ses­tään.

Ar­von­li­sä­ve­ro ko­ro­te­taan 25,5 pro­sent­tiin, mikä on Un­ka­rin jäl­keen Eu­roo­pan toi­sek­si kor­kein. Ko­ro­tus on kova is­ku eri­tyi­ses­ti kai­kil­le pie­ni­tu­loi­sil­le, joi­hin myös ai­em­mat so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set ja in­dek­si­jää­dy­tyk­set is­ke­vät. Hal­li­tuk­sen pää­tös ol­la kom­pen­soi­mat­ta ar­von­li­sä­ve­ron his­to­ri­al­li­sen suur­ta ko­ro­tus­ta pie­ni­tu­loi­sil­le tar­koit­taa sitä, et­tä mo­nes­sa per­hees­sä ol­laan syk­syl­lä to­del­la tiu­kil­la.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon teh­dään sel­lai­set leik­kauk­set, et­tä ky­sees­sä näyt­tää ole­van ko­koo­muk­sen kos­to Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen sote-uu­dis­tuk­sel­le.

Asi­a­kas­mak­sut nou­se­vat 100 mil­joo­nan edes­tä. Pe­rus­ter­vey­den­huol­los­ta sekä van­hus- ja vam­mais­pal­ve­luis­ta lei­ka­taan. So­si­aa­li­huol­lon teh­tä­viä vä­hen­ne­tään 100 mil­joo­nan edes­tä ja myös eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta lei­ka­taan. Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ki­ris­te­tys­tä hoi­to­ta­kuus­ta luo­vu­taan, vaik­ka se oli lä­hes­tul­koon jo to­teu­tu­nut. Hen­ki­lös­tö tu­lee vä­he­ne­mään, hoi­toon­pää­sy vai­keu­tu­maan, so­si­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­va­li­koi­ma su­pis­tu­maan ja asi­a­kas­mak­sut nou­se­maan.

Pas­kat tal­koot, jois­sa isän­tä­vä­ki is­tuu syö­mäs­sä yh­tei­siä eväi­tä ja käs­kee mui­ta te­ke­mään ko­vem­min töi­tä.

Jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta lei­ka­taan, mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon Kela-kor­vauk­siin kaa­de­taan 500 mil­joo­naa eu­roa li­sää. Tämä sat­saus ei pura jo­no­ja, sil­lä ko­ro­tus siir­tyy taas ker­ran suo­raan ko­ro­tet­tui­hin toi­mis­to­mak­sui­hin. Näin hal­li­tus to­teut­taa ta­ka­o­ven kaut­ta Si­pi­län hal­li­tuk­sen ta­voi­tet­ta yk­si­tyis­tää koko sote. Ku­vaa­vaa on, et­tä edes so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ril­le ei ker­rot­tu leik­kaus­ten suu­ruut­ta, vaik­ka hän jou­tui se­lit­te­le­mään nii­tä ke­hys­rii­hen jäl­keen.

Ko­koo­mus pet­ti taas kou­lu­tus­lu­pauk­sen­sa. Am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta lei­ka­taan 100 mil­joo­naa ja opis­ke­li­joi­den asu­mis­li­sää pie­nen­ne­tään pa­laut­ta­mal­la opin­to­tu­en asu­mis­li­sä. Tämä tu­lee eri­ar­vois­ta­maan opis­ke­li­joi­ta per­he­taus­tan mu­kaan. Am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta leik­kaa­mi­nen li­sää työ­voi­ma­pu­laa, jota hal­li­tus väit­tää kor­jaa­van­sa.

Hal­li­tus päät­ti myös ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta. Kaik­ken suu­ri­tu­loi­sim­mil­le an­net­tiin en­sin run­saas­ti, ja sen jäl­keen heil­tä otet­tiin vain vä­hän pois. Näin hal­li­tus pää­si sa­no­maan, et­tä kaik­ki osal­lis­tu­vat tal­koi­siin.

Kaik­keen kri­tiik­kiin hal­li­tus vas­taa, et­tä on ihan pak­ko lei­ka­ta. Pää­mi­nis­te­ri Or­po sa­noo sen va­kuut­ta­vuut­ta ta­voi­tel­len, mut­ta val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Pur­ra kiu­ku­tel­len ja sak­se­ja ival­li­ses­ti hei­lu­tel­len. Nii­tä sak­se­ja hei­lu­tel­laan sil­mät um­mes­sa, sil­lä yh­des­tä­kään leik­kauk­ses­ta ei ole teh­ty vai­ku­tu­sar­vi­o­ta. Ei edes sen ver­taa, et­tä mie­tit­täi­siin leik­kaus­ten vai­ku­tuk­sia yh­den as­ke­len ver­ran, saa­ti et­tä teh­täi­siin laa­jem­paa ana­lyy­sia vai­ku­tus­ten ker­tau­tu­mi­ses­ta.

Hal­li­tus tois­taa kaik­ki 90-lu­vun vir­heet, ja jo nyt yh­teis­kun­nal­li­nen il­ma­pii­ri al­kaa tun­tua sa­mal­ta. Piti saa­da 100 000 uut­ta työ­paik­kaa, mut­ta al­le vuo­des­sa on saa­tu 50 000 uut­ta työ­tön­tä. Ra­ken­nu­sa­lan kon­kurs­si­aal­to laa­je­nee muil­le aloil­le, kun kan­san os­to­voi­maa hei­ken­ne­tään. Sai­ras­ta­vuus tu­lee li­sään­ty­mään, en­kä us­kal­la edes aja­tel­la mitä ta­pah­tuu lap­sil­le ja nuo­ril­le, joi­den piti ol­la tä­män hal­li­tuk­sen eri­tyis­suo­je­luk­ses­sa.

Pas­kat tal­koot, jois­sa isän­tä­vä­ki is­tuu syö­mäs­sä yh­tei­siä eväi­tä ja käs­kee mui­ta te­ke­mään ko­vem­min töi­tä.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.