Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan osuuskunnan omistajien tileille S-Pankkiin tänään 10. toukokuuta.

PKO:n edus­ta­jis­ton 4.4. ko­kouk­ses­saan vah­vis­ta­man pää­tök­sen mu­kai­ses­ti omis­ta­jil­le pa­lau­te­taan yli­jää­män­pa­lau­tuk­se­na 2,3 pro­sent­tia vuo­den 2022 ai­ka­na PKO:n toi­mi­pai­kois­ta teh­dyis­tä bo­nu­sos­tois­ta (8,4 Me) ja osuus­mak­sul­le mak­se­taan 12 pro­sen­tin kor­ko (1,2 Me), yh­teen­sä 9,6 mil­joo­naa eu­roa.

Yli­jää­män­pa­lau­tus­ta mak­se­taan, jos osuus­kau­pan toi­min­ta on ol­lut niin tu­lok­sel­lis­ta, et­tä sil­lä on voi­tu ra­hoit­taa tar­vit­ta­vat toi­mi­paik­ka­ver­kos­ton sekä pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­hank­keet ja sen jäl­keen on vie­lä mah­dol­lis­ta mak­saa yli­jää­män­pa­lau­tus­ta. PKO on mak­sa­nut yli­jää­män­pa­lau­tus­ta vuo­des­ta 1998 läh­tien. Pa­lau­tuk­sen mak­sa­mi­nen ei ole au­to­maa­tio vaan mak­sa­mi­sen vah­vis­taa vuo­sit­tain osuus­kau­pan edus­ta­jis­to, jon­ka jä­se­net on vaa­leil­la va­lit­tu osuus­kun­nan omis­ta­jien kes­kuu­des­ta.

Vuo­den 2022 PKO:n ja­ko­kel­poi­ses­ta 14,9 mil­joo­nan eu­ron tu­lok­ses­ta ja­e­taan omis­ta­jil­le 64 pro­sent­tia (9,6 Me) ja PKO:n toi­min­nan sekä pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen käy­te­tään puo­les­taan 36 pro­sent­tia (5,3 Me). PKO:lla oli vuo­den 2022 lo­pus­sa 105 846 asi­a­ka­so­mis­ta­jaa, mikä on 90,7 pro­sent­tia alu­een ta­louk­sis­ta. Asi­a­ka­so­mis­ta­ja­peit­to on S-ryh­män osuus­kau­pois­ta suu­rin. PKO on sekä myyn­nil­tään (584,6 milj.€/2022) et­tä työn­te­ki­jä­mää­räl­tään (1603 hen­ki­löä/2022) maa­kun­nan suu­rin yri­tys.