Viime päivien militaristisen uhon ilmapiirissä on unohdettu täysin rauhanliike.

Rau­han­jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus (Rau­han­liit­to, Rau­han­puo­lus­ta­jat,Sa­dan­ko­mi­tea ja kris­til­li­set rau­han­jär­jes­töt) on lo­pe­tet­tu. Rau­ha­naa­te on Suo­mes­sa ta­val­laan sen­su­roi­tu. Mi­li­ta­ris­mi on päi­vän sana.

Kä­sit­tä­mä­tön­tä on se, et­tä rau­han­liik­keen ja rau­han­tut­ki­muk­sen ura­nuur­ta­ja Tar­ja Cron­berg on me­di­as­sa lei­mat­tu lä­hi­main Pu­tin-agen­tik­si? Juu­ri Tar­ja, en­ti­nen Poh­jois-Kar­ja­lan ar­vos­tet­tu maa­kun­ta­joh­ta­ja ja ra­ja­yh­teis­työn ke­hit­tä­jä, siis hän, joka on teh­nyt mit­ta­van rau­han­työn maa­il­mal­la­kin ja edis­tä­nyt par­haan­sa mu­kaan yh­teis­työ­tä Suo­men ja Luo­teis-Ve­nä­jän kes­ken lei­ma­taan Pu­tin-agen­tik­si.

Tar­ja Cron­berg on me­di­as­sa lei­mat­tu lä­hi­main Pu­tin-agen­tik­si?

On­pa ai­koi­hin elet­ty! Nyt­hän tämä kaik­ki kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ruo­hon­juu­ri­ta­son yh­teis­työ on niin sa­no­tus­ti kiel­let­ty ja Suo­mi-Ve­nä­jä-Seu­ran ra­hoi­tus­kin lo­pe­tet­tu. Kun Tar­ja Cron­berg yrit­tää nyt ol­la yh­tey­des­sä Krem­lin joh­ta­jiin rau­han­pyr­ki­myk­sis­sä (kun vi­ral­li­nen Suo­mi kiel­täy­tyy), hä­net on­kin tuo­mit­tu Ve­nä­jän so­ta­po­li­tii­kan kan­nat­ta­jak­si.

Ei­kö ole hie­no asia, et­tä joku sen­tään neu­vot­te­lee Krem­lin kans­sa, kun ydin­so­ta uh­kaa, kun muu Suo­mi ja EU in­toi­lee vain so­dan jat­ku­mi­ses­ta ja toi­sen puo­len li­sä­a­seis­ta­mi­ses­ta?

Rau­haa ra­joil­le, toi­vot­taa

Pent­ti Stra­nius,

Öi­si­na­jat­te­li­ja