Kun Orpon hallituksen toteuttamat asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset alkavat tämän kuukauden alusta lähtien konkretisoitua kukkarossa kipeästi tuntuvalla tavalla, niin palautetaanpa mieliin mitä hallituspuolueet ennen vaaleja lupasivat.

Ko­koo­mus lu­pa­si lo­pet­taa val­ti­on vel­kaan­tu­mi­sen. Nyt Suo­men val­ti­on vel­ka on kas­va­mas­sa uu­teen en­nä­tyk­seen­sä. Ny­kyi­nen hal­li­tus ot­taa vel­kaa enem­män kuin Ma­ri­nin ko­ro­na-ajan hal­li­tus, mut­ta te­kee sen il­man ko­ro­nak­rii­siä. Sen li­säk­si val­ti­on tuot­ta­vaa omai­suut­ta myy­dään en­tis­tä kii­vaam­paan tah­tiin.

Pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat, et­tä köy­hil­tä leik­kaa­mi­nen ei käy. Maa­nan­tai­na huh­ti­kuun 1. päi­vä­nä työt­tö­myys­tur­vas­ta pois­tui­vat lap­si­ko­ro­tus ja suo­ja­o­sa. Suo­ja­o­sa on an­ta­nut työt­tö­mäl­le mah­dol­li­suu­den an­sai­ta 300 eu­roa kuus­sa il­man et­tä se hei­ken­tää työt­tö­myys­tur­vaa.

Muu­tok­set voi­vat pie­nen­tää yh­den ih­mi­sen kuu­kau­des­sa saa­maa tu­kea jopa 390 eu­roa.Leik­kauk­set kos­ke­vat sekä an­si­o­si­don­nais­ta työt­tö­myys­tur­vaa et­tä Ke­lan työ­mark­ki­na­tu­kea ja pe­rus­päi­vä­ra­haa. An­si­o­päi­vä­ra­han leik­kauk­sen koh­tee­na on noin 150 000 ih­mis­tä, Ke­lan työt­tö­myys­tu­kien lap­si­ko­ro­tuk­sen pois­to osuu noin sa­taan tu­han­teen ih­mi­seen.

Myös asu­mis­tu­kea lei­ka­taan huh­ti­kuun alus­ta läh­tien sitä mu­kaa kuin tuen tar­kis­ta­mi­nen ete­nee. Pe­ru­so­ma­vas­tuu kas­vaa ja sen yli me­ne­vät tu­keen oi­keut­ta­vat asu­mis­me­not pie­ne­ne­vät, eli tuen mää­rä voi pu­do­ta jopa sa­to­ja eu­ro­ja. Li­säk­si Kela al­kaa oh­ja­ta toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­via et­si­mään edul­li­sem­paa asun­toa, kos­ka toi­meen­tu­lo­tu­es­sa hy­väk­syt­tä­viä asu­mis­me­no­ja pie­ne­net­tiin.

Köy­hil­tä leik­kaa­mi­nen kävi siis oi­kein hy­vin.

Nämä leik­kauk­set koh­dis­tu­vat juu­ri nii­hin, joil­ta lu­vat­tiin ol­la leik­kaa­mat­ta. Edul­li­sem­pien asun­to­jen kas­va­va ky­syn­tä nos­taa hin­to­ja, jo­ten vuok­ra-asun­to­mark­ki­nat ovat jo nyt se­kai­sin.

Köy­hil­tä leik­kaa­mi­nen kävi siis oi­kein hy­vin.

Pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat myös ol­la hei­ken­tä­mät­tä työ­e­lä­män lain­sää­dän­töä, mut­ta nyt edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä ovat sel­lai­set hei­ken­nyk­set, et­tä lak­koi­lu nii­tä vas­taan on jat­ku­nut mon­ta viik­koa. Sii­hen hal­li­tus on vas­tan­nut kii­reh­ti­mäl­lä po­liit­ti­sia lak­ko­ja ra­joit­ta­van lain val­mis­te­lua, ja jos oi­kein huo­nos­ti käy, niin laki tu­lee voi­maan jo va­pun­päi­vä­nä. Se oli­si kes­ki­sor­men näyt­tä­mis­tä jär­jes­täy­ty­neil­le työn­te­ki­jöil­le.

Myös työ­e­lä­män eh­to­jen hei­ken­tä­mi­nen nä­kyy käy­vän oi­kein hy­vin.

Vie­lä muu­ta­ma viik­ko sit­ten pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat, et­tä eläk­kei­tä ei lei­ka­ta. Nyt val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on eh­dot­ta­nut ai­na­kin työ­e­lä­kein­dek­sin pie­nen­tä­mis­tä ja jää­dyt­tä­mis­tä. Se tar­koit­tai­si sitä, et­tä eläk­keet ei­vät nou­si­si sa­maan tah­tiin hin­to­jen kans­sa. Eri­tyi­ses­ti mi­nis­te­riö eh­dot­taa kan­sa­ne­läk­keen pie­nen­tä­mis­tä muut­ta­mal­la pien­tä työ­e­lä­ket­tä saa­vien kan­sa­ne­läk­keen mää­ry­ty­mis­pe­rus­tei­ta tai jää­dyt­tä­mäl­lä kan­sa­ne­läk­keen in­dek­si­ko­ro­tus ko­ko­naan tai mää­rä­a­jak­si.

Kuin­ka ol­la­kaan, niin nämä toi­met osui­si­vat taas kaik­kein köy­him­piin elä­ke­läi­siin.

Toi­mi­aan hal­li­tus pe­rus­te­lee sa­no­mal­la, et­tä näin tur­va­taan hy­vin­voin­ti­val­tio myös tu­le­vai­suu­des­sa. Näyt­tää ikä­väs­ti sil­tä, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa hy­vin­voin­ti­val­tio tar­koit­taa vain jo nyt hy­vin pär­jää­vien hy­vin­voin­tia. Köy­hiä ei tar­vi­ta, vaan he ovat tur­ha taak­ka val­ti­ol­le.

Kyl­lä täs­tä va­roi­tel­tiin, mut­ta nä­kö­jään kan­sa ei us­ko en­nen kuin osuu omaan kuk­ka­roon. Kaik­ki ei­vät us­ko sit­ten­kään.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.