Kontiolahden lukio aloitti toimintansa vuonna 1974, joten se viettää 50-vuotis­juh­la­vuottansa vuonna 2024. Juhlavuosi huipentuu pääjuhlaan, joka pidetään lauantaina 18.5.2024.

Lu­ki­on juh­la­vuo­den pää­juh­lan viet­to aloi­te­taan Kon­ti­o­lah­den lu­ki­ol­la 18.5. klo 10.00 osoit­tees­sa Kes­kus­ka­tu 11. Pää­juh­lan oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa opis­ke­li­joi­den esi­tyk­siä, mu­siik­kia, juh­la­pu­hei­ta, tai­de­työn pal­jas­ta­mi­nen sekä kou­lu­ruo­kai­lu ja juh­la­kah­vit. Li­säk­si juh­las­sa on mah­dol­li­suus tu­tus­tua lu­ki­on ti­loi­hin, opis­ke­li­joi­den ko­ko­a­miin näyt­te­lyi­hin sekä lu­ki­on his­to­ri­aan. 50-vuo­tis­juh­las­sa jul­kais­taan myös lu­ki­on his­to­riik­ki­kir­ja­nen.

50-vuo­tis­juh­la­vuo­den pää­juh­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki Kon­ti­o­lah­den lu­ki­on ny­kyi­set ja en­ti­set opis­ke­li­jat sekä hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­jat. Pää­juh­lan yh­tey­des­sä lu­ki­on eri ikä­luok­kien op­pi­laat voi­vat­kin ha­lu­tes­saan jär­jes­tää ko­koon­tu­mi­sia lu­ki­on ti­lois­sa.

Lu­ki­ol­la vie­te­tyn pää­juh­lan jäl­keen on mah­dol­li­suus käy­dä tu­tus­tu­mas­sa syk­syl­lä 2023 Kon­ti­o­ran­nan va­rus­kun­ta-alu­eel­la Ka­sar­mi 1:seen avat­tuun Muis­to­jen raja -mu­se­oon klo 15.00 al­ka­en.

Pää­juh­lan viet­to jat­kuu juh­lail­lal­li­sel­la Kon­ti­o­ran­nas­sa Vaa­ra-Spor­til­la klo 18.00 al­ka­en, osoit­tees­sa Jää­kä­rin­tie 88, Ka­sar­mi 2. Juh­lail­lal­li­sel­le ovat ter­ve­tul­lei­ta hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­nei­den li­säk­si myös en­ti­set opis­ke­li­jat, jot­ka voi­vat va­ra­ta il­lal­lis­kor­tin lu­ki­ol­ta säh­kö­pos­til­la lu­kio@kon­ti­o­lah­ti.fi tai pu­he­li­mit­se 0400 225 557.