Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten Juuan eläinlää­kä­ri­pal­ve­luissa priorisoidaan toukokuussa tuotantoeläinten palvelut ja lemmikkien akuuttihoito.

Han­ka­lan eläin­lää­kä­ri­ti­lan­teen vuok­si lem­mik­kie­läin­ten kii­reet­tö­mät toi­men­pi­teet siir­re­tään joko myö­hem­pään ajan­koh­taan tai nii­hin voi ha­keu­tua muu­al­le maa­kun­taan.

Lem­mik­kien omis­ta­jia pyy­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vält­tä­mään kii­reet­tö­mien pal­ve­lu­jen yh­tey­de­not­to­ja tou­ko­kuus­sa Juu­an kun­na­ne­läin­lää­kä­ril­le, esi­mer­kik­si kii­reet­tö­mät leik­kauk­set ja ter­veys­tar­kas­tuk­set, pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sien seu­ran­ta­näyt­teet ja kii­ree­tön pu­he­lin­neu­von­ta.

Ar­ki­ai­ka­na Juu­an pie­ne­läin­ten omis­ta­jia pyy­de­tään tou­ko­kuun ajan ot­ta­maan yh­teyt­tä Nur­mek­sen eläin­lää­kä­riin puh. 013 330 8252 sekä tuo­tan­to­e­läin­ten omis­ta­jia 14.5.2024 saak­ka Pol­vi­jär­ven eläin­lää­kä­riin puh. 010 084 501.

Ajal­la 17.–31.5.2024 sekä lem­mik­ki- et­tä tuo­tan­to­e­läin­ten osal­ta yh­tey­de­no­tot Nur­mek­sen eläin­lää­kä­riin puh. 013 330 8252. Päi­vys­ty­sai­ka­na yh­tey­de­no­tot puh. 010 084 503.

Kesä–hei­nä­kuus­sa Juu­as­sa on saa­ta­vis­sa nor­maa­lit eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lut.

Eläin­lää­kä­rei­den yh­teys­tie­dot Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la www.siun­so­te.fi/elain­laa­ka­rit.