Kontiolahden Saunamaailmaan on saatu mukaan 17 kontiolahtelaista, täysin erilaista saunaa.

Maa­il­man­laa­jui­ses­ti hy­vin­voin­ti­mat­kai­lu on kas­va­nut kak­si ker­taa no­pe­am­min kuin mat­kai­lu ylei­ses­ti ja sen odo­te­taan kas­va­van edel­leen. Sau­na ja sen vir­kis­tä­vät vai­ku­tuk­set sekä sau­na­e­lä­myk­set on help­po kyt­keä li­sään­ty­vään hy­vin­voin­ti­mat­kai­luun.

Kon­ti­o­lah­den Sau­na­maa­il­mas­sa ovat mu­ka­na Kon­ti­o­lah­den avan­tou­i­ma­rit, Pai­ho­lan Mai­se­ma­sau­na, Täh­ti­kal­lio, Höy­ti­äi­sen Hel­mi, Ko­ti­seu­tu­kes­kus, Sam­pon Mök­kien sa­vu­sau­na, Ve­ne­jo­en Pii­lo, Ala­pi­han Ar­bo­re­tum, Ne­va­lan luon­to­ti­la, Ki­vi­nie­men ti­lan sau­na, He­ra­jär­ven kier­rok­sen var­rel­la Ki­vi­nie­men ret­ki­sau­na, Mo­tel­li Kon­tio, Laut­sa, Wan­han Mes­tan Ma­ja­ta­lo sekä Höy­ti­äi­sen van­hat ka­la­sau­nat: Lai­ta­saa­ri, Jus­sin­luo­to ja Jere.

Sau­na­maa­il­ma on yk­si Kon­ti­o­lah­den mat­kai­lu­e­ko­sys­tee­min kan­sain­vä­lis­ty­mis­hank­keen pi­lo­teis­ta

Jo­kai­nen sau­na tar­jo­aa oman­lai­sen­sa elä­myk­sen: pal­ju­ja, hoi­to­ja, sau­nan läm­mi­tys­tä, sa­vu­sau­na, avan­to, ui­ma­ran­ta, sau­na­e­väi­tä ja eri­lai­sia sau­na­pa­ket­te­ja.

Suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin kuu­luu olen­nai­se­na osa­na sau­na. Suo­mes­sa ar­vi­oi­daan ole­van yli 3,5 mil­joo­naa sau­naa. Sau­no­jen mää­rä on huo­mat­ta­va noin 5,6 mil­joo­nan asuk­kaan maas­sa, ja luku on­kin maa­il­man suu­rin suh­teu­tet­tu­na asu­kas­lu­kuun.

Vi­sit Fin­land on nos­ta­nut hy­vin­voin­ti­mat­kai­lun ja sau­nat yh­dek­si Suo­men mat­kai­lun kär­ki­a­si­ois­ta. Sau­nas­ta sii­hen liit­ty­vi­ne elä­myk­si­neen on help­po luo­da hy­vin­voin­ti­mat­kai­lun koh­de. Sau­na­maa­il­ma on hy­vin­voin­ti­mat­kai­lua par­haim­mil­laan.

Kon­ti­o­lah­ti on mu­ka­na myös Suo­men sau­na­päi­vän 8.6.2024 tii­moil­ta koko vii­kon­lo­pun 7.–9.6.2023 kuu­den sau­nan voi­mal­la tee­mal­la Koko Suo­mi saunoo.

Sau­na­maa­il­ma on yk­si Kon­ti­o­lah­den mat­kai­lu­e­ko­sys­tee­min kan­sain­vä­lis­ty­mis­hank­keen pi­lo­teis­ta.