Vuonna 2023 Itä-Suomen yliopiston toiminnallinen ja taloudellinen tulos oli hyvä. Varsinaisen toiminnan tulos oli lähes suunnitellun mukainen, ja tulot ja menot olivat tasapainossa. Strategian toteutus jatkui strategisten ohjelmien toimenpiteiden kautta.

Yli­o­pis­to käyn­nis­ti tek­nii­kan alan dip­lo­mi-in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen tek­nis-luon­non­tie­teel­li­sel­lä alal­la. Kou­lu­tus käyn­nis­tyi kol­mes­sa kou­lu­tu­soh­jel­mas­sa, jot­ka oli­vat fo­to­niik­ka, kes­tä­vät tek­no­lo­gi­at ja tek­nil­li­nen fy­siik­ka. Tek­nii­kan alan kou­lu­tu­soh­jel­mis­sa aloit­ti yh­teen­sä 165 opis­ke­li­jaa.

Yli­o­pis­to to­teut­ti vii­me vuon­na kan­sain­vä­li­sen tut­ki­muk­sen ar­vi­oin­nin. Ar­vi­oin­ti­pa­nee­lin mu­kaan tut­ki­mus on kor­ke­a­laa­tuis­ta ja osa tut­ki­mu­syh­tei­söis­tä te­kee maa­il­man­luo­kan tut­ki­mus­ta omal­la alu­eel­laan. Li­säk­si tut­ki­mu­syh­tei­sö­jen tee­mat ovat sel­ke­äs­ti yh­teis­kun­nal­li­ses­ti vai­kut­ta­via ja yli­o­pis­tol­la on ko­koon­sa näh­den mo­nia kan­sain­vä­li­ses­ti kor­ke­a­ta­soi­sia tie­tei­den­vä­li­siä osaa­mis­kes­kit­ty­miä.

Vuon­na 2023 Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa suo­ri­tet­tiin 153 toh­to­rin­tut­kin­toa, 1745 ylem­pää kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa ja 1396 alem­paa kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa.

Yli­o­pis­ton ti­li­kau­den voit­to oli 12,8 mil­joo­na eu­roa, jos­ta si­joi­tus­ten re­a­li­soi­tu­mat­to­mien ar­von­muu­tos­ten osuus oli 13,8 mil­joo­naa. Var­si­nai­nen toi­min­nal­li­nen tu­los oli –8,8 mil­joo­naa eu­roa. Ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa ra­hoi­te­taan si­joi­tus­toi­min­nan tuo­toil­la, ja si­ten toi­min­nan tu­los voi­daan suun­ni­tel­la tap­pi­ol­li­sek­si. Suun­ni­tel­tu toi­min­nal­li­nen tu­los oli –8,1 mil­joo­naa eu­roa ja to­teu­tu­nut tu­los oli lä­hes suun­ni­tel­lun mu­kai­nen.