Siun sotessa seurataan säännöllisesti ikäihmisten asumispalvelujen lakisääteistä henkilös­tö­mi­toitusta.

Täl­lä het­kel­lä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen hen­ki­lö­mi­toi­tus on 0,6 hoi­ta­jaa yh­tä asu­kas­ta koh­den. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen THL:n tuo­reen ti­las­ton pe­rus­teel­la mar­ras­kuus­sa 2022 hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus ei ai­van yl­tä­nyt 0,6:een nel­jäs­sä Siun so­ten hoi­va­ko­dis­sa.

Siun sote on sel­vit­tä­nyt syi­tä mar­ras­kuus­sa ol­lei­den hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ten ali­tus­ten taus­tal­la. Hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen las­ke­mi­ses­sa ote­taan huo­mi­oon asi­ak­kaan vä­lit­tö­mään hoi­toon osal­lis­tu­va hen­ki­lös­tö. Ti­las­tos­ta näyt­täi­si puut­tu­van joi­den­kin yk­si­köis­sä työs­ken­nel­lei­den hoi­va­työn am­mat­ti­lais­ten tun­te­ja.

– Kaik­kien vä­lit­tö­mään hoi­toon osal­lis­tu­nei­den työn­te­ki­jöi­den työ­tun­nit on kir­jat­ta­va yk­si­köis­sä kä­sin ti­las­to­ja var­ten. Vaik­ka tie­dot syö­te­tään huo­lel­la ja tar­kis­te­taan use­am­paan ker­taan, voi yk­sit­täi­siä vir­hei­tä jää­dä. Nyt THL:lle toi­mi­te­tuis­ta tie­dois­ta oli jää­nyt jo­ta­kin teh­ty­jä tun­te­ja lis­taa­mat­ta. On­nek­si tie­dot voi kui­ten­kin ai­na tar­kis­taa jäl­keen­päin al­ku­pe­räi­ses­tä työ­ai­ka­kir­jauk­ses­ta, sa­noo toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Ei­ja Riep­po Siun so­ten ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta.

Siun so­tel­la on kaik­ki­aan noin 40 ikäih­mis­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­sik­köä. Val­ta­o­sas­sa yk­si­köis­tä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus on va­kiin­tu­nut niin, et­tä yl­lät­tä­vät­kään ti­lan­teet ei­vät ai­heu­ta mi­toi­tuk­sen pu­to­a­mis­ta al­le 0,6:n. Siun so­tes­sa val­mis­tau­du­taan jo myös mi­toi­tuk­sen uu­teen por­ras­tu­keen. Hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus on nou­se­mas­sa huh­ti­kuun alus­sa 0,65:een.