Jo kesällä valtio­va­rain­mi­nisteri Riikka Purra sanoi, että empatia ei kuulu politiikkaan. Budjettikeskustelun yhteydessä hän sanoi, että ylimitoitettu sosiaalivaltio on tullut tiensä päähän.

Juu­ri näi­tä aja­tuk­sia hal­li­tus to­teut­taa ko­val­la kä­del­lä. Se leik­kaa vam­mai­sil­ta, omais­hoi­ta­jil­ta, yk­sin­huol­ta­jil­ta, et­si­väs­tä nuo­ri­so­työs­tä ja en­nen kaik­kea työt­tö­mil­tä ja osa-ai­ka­työs­sä ole­vil­ta. Mo­net näis­tä leik­kauk­sis­ta koh­dis­tu­vat yk­siin ja sa­moi­hin ih­mi­siin.

Kah­den lap­sen työs­sä­käy­vä yk­sin­huol­ta­ja me­net­tää jopa 400-500 eu­roa kuu­kau­des­sa, kun työt­tö­myys­tur­vaa ja asu­mis­tu­kea lei­ka­taan, etuuk­sien inf­laa­ti­o­ko­ro­tuk­set jä­te­tään te­ke­mät­tä ja kaik­kien etuuk­sien lap­si­ko­ro­tuk­set pois­te­taan. Opis­ke­li­joil­la, jois­ta jo kol­man­nes on pie­ni­tu­loi­sia, etuuk­sia hei­ken­ne­tään 150 eu­rol­la kuu­kau­des­sa.

Hal­li­tuk­sen mu­kaan leik­kauk­sil­la kan­nus­te­taan ih­mi­siä me­ne­mään töi­hin. Asen­net­ta ku­vaa hy­vin, et­tä sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­van vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lun ai­ka­na sa­lis­sa oli yk­si ai­noa pe­rus­suo­ma­lai­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja, ja hän­kin pu­hui elä­män­ta­pa­työt­tö­mis­tä.

Esi­mer­kik­si Juu­as­sa oli syys­kuun lo­pus­sa 249 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa ja 16 avoin­ta työ­paik­kaa. Hal­li­tus ai­koo saa­da kaik­ki nämä työt­tö­mät mah­tu­maan noi­hin työ­paik­koi­hin tu­kia leik­kaa­mal­la.

Työt­tö­mät ovat siis työt­tö­miä lais­kuut­taan, ajat­te­lee hal­li­tus. Esi­mer­kik­si Juu­as­sa oli syys­kuun lo­pus­sa 249 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa ja 16 avoin­ta työ­paik­kaa. Hal­li­tus ai­koo saa­da kaik­ki nämä työt­tö­mät mah­tu­maan noi­hin työ­paik­koi­hin tu­kia leik­kaa­mal­la. Ei­hän se on­nis­tu, mut­ta hal­li­tus jat­kaa pu­het­ta vel­ka­lai­van kään­tä­mi­ses­tä, ja sen kään­tä­ji­nä ovat jo val­miik­si kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat.

Vas­ta­pai­nok­si hal­li­tus an­taa ve­ron­ke­ven­nyk­siä kaik­kein hy­vä­tu­loi­sim­mil­le. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön vir­ka­mies sa­noi bud­jet­tie­si­tyk­sen jul­kai­sun yh­tey­des­sä, et­tä käy­tän­nös­sä tu­lo­puo­len heik­ke­ne­mi­nen syö sääs­tö­jen vai­ku­tuk­sen. Niin­pä val­ti­on vel­kaan­tu­mi­nen kas­vaa ja ve­ro­as­te las­kee tu­le­vi­na vuo­si­na alim­mal­le ta­sol­le sit­ten 1990-lu­vun. Jos ve­ro­as­te pi­det­täi­siin vuo­den 2022 ta­sol­la, niin hal­li­tus­kau­den lo­pus­sa ta­lous oli­si ta­sa­pai­nos­sa. Nyt ali­jää­mä kas­vaa vuo­sit­tain.

Meil­lä ei siis ole va­raa ny­kyi­sen kal­tai­seen hy­vin­voin­ti­val­ti­oon, mut­ta meil­lä on va­raa an­taa hy­vä­tu­loi­sil­le ve­ron­ke­ven­nyk­siä vel­ka­ra­hal­la.

Hal­li­tus ai­koo myös hei­ken­tää työ­te­ki­jöi­den ase­maa en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la. Ir­ti­sa­no­mis­suo­jaa hei­ken­ne­tään, ja työn­te­ki­jöi­den tur­vaan ja toi­meen­tu­loon is­ke­tään myös li­sää­mäl­lä pe­rus­teet­to­mia mää­rä­ai­kai­suuk­sia, ly­hen­tä­mäl­lä lo­mau­tus­ten il­moi­tu­sai­ko­ja, pois­ta­mal­la vuo­rot­te­lu­va­paa ja ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki sekä sää­tä­mäl­lä en­sim­mäi­nen sai­raus­pois­sa­o­lo­päi­vä pal­kat­to­mak­si.

Lak­ko-oi­keut­ta ka­ven­ne­taan. Po­liit­tis­ten lak­ko­jen li­säk­si hal­li­tus ha­lu­aa es­tää tu­ki­la­kot ja myö­tä­tun­to­työ­tais­te­lut, joil­la eten­kin pie­nem­piä tai hei­kom­min jär­jes­täy­ty­nei­tä alo­ja on pys­tyt­ty puo­lus­ta­maan työn­te­ki­jöi­den vä­li­sen so­li­daa­ri­suu­den kei­noin. Kun vuon­na 2019 Pos­ti yrit­ti hei­ken­tää jopa 700 la­jit­te­li­jan työ­eh­to­ja ja palk­kaus­ta, niin juu­ri vah­vo­jen liit­to­jen jär­jes­tä­mät tu­ki­la­kot aut­toi­vat tor­ju­maan nämä hei­ken­nyk­set. Sa­man ju­pa­kan yh­tey­des­sä muu­ten Ant­ti Rin­ne jou­tui luo­pu­maan pää­mi­nis­te­rin teh­tä­vis­tä, kun hä­nen vain väi­tet­tiin yrit­tä­neen se­kaan­tua työ­mark­ki­na­kiis­taan.

Hal­li­tus ai­koo tu­ho­ta poh­jois­mai­sen hy­vin­voin­ti­val­ti­on ja työ­mark­ki­na­mal­lin, kos­ka em­pa­tia ei kuu­lu po­lii­tiik­kaan ja meil­lä ei ole va­raa elät­tää köy­hiä. Minä taas olen sitä miel­tä, et­tä il­man em­pa­ti­aa ei ole de­mok­ra­ti­aa ei­kä toi­mi­vaa yh­teis­kun­taa. On vain vä­hät vä­lit­tä­vä sää­ty-yh­teis­kun­ta.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti