Tasa-arvo on kiinteä osa ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikkaa. Tyttöjen ja naisten oikeudet kaipaavat rohkeaa puolustajaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Pre­si­den­tin tu­lee pu­hua tasa-ar­vos­ta Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Hä­nen tu­lee joh­taa esi­mer­kil­lään. Eri­ar­voi­suus, tyt­tö­jen ja nais­ten oi­keuk­sien si­vuut­ta­mi­nen ja vä­hem­mis­tö­jen huo­mi­ot­ta jät­tä­mi­nen hei­ken­tä­vät yh­teis­kun­taa ja hor­jut­ta­vat sen va­kaut­ta.

Suo­mi tar­vit­see pre­si­den­tin, joka us­koo ih­mi­seen ja ih­mi­sar­voon.

Kai­kil­la ty­töil­lä ja nai­sil­la tu­lee ol­la mah­dol­lis­ta to­teut­taa haa­vei­taan, kou­lut­tau­tua ja luo­da uraa. Tasa-ar­vo ja ja­ka­ma­ton ih­mi­sar­vo vaa­ti­vat vank­ku­ma­ton­ta ja vas­tuul­lis­ta puo­lus­tus­työ­tä. Nais­ten paik­ka on kai­kis­sa yh­teis­kun­nan pää­tök­sen pöy­dis­sä. Tur­val­li­suus, puo­lus­tus ja tie kes­tä­vään rau­haan ra­ken­tu­vat niin, et­tä kaik­kien su­ku­puol­ten ää­ni kuu­luu pää­tök­sen­te­os­sa. Hyvä tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka on myös tasa-ar­vo­työ­tä.

Suo­mi tar­vit­see pre­si­den­tin, joka ku­vas­taa mei­tä, tasa-ar­von mal­li­maa­ta ja ker­too esi­mer­kil­lään jat­ku­vas­ta työs­tä sen pa­ran­ta­mi­sek­si. Suo­mi tar­vit­see pre­si­den­tin, joka us­koo ih­mi­seen ja ih­mi­sar­voon. Ju­tas­ta saam­me ko­ke­neen ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan osaa­jan. Ar­vo­joh­ta­jan, joka on ai­dos­ti tasa-ar­von ja ih­mi­soi­keuk­sien puo­lel­la. Sik­si va­lin­tam­me on sel­vä. Jut­ta Ur­pi­lai­nen ta­sa­val­lan pre­si­den­tik­si!

Tyt­ti Tup­pu­rai­nen

De­ma­ri­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja,

SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

Tyt­ti Luo­ma

Savo-Kar­ja­lan De­ma­ri­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja,

Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Hu­ma­nis­ti­nen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu