JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Kierrättäminen yleisilmiönä kasvattaa suosiotaan, samoin ihmisten ekologinen tietoisuus.

Näi­nä niuk­kuu­den, inf­laa­ti­on ja kas­va­vien kus­tan­nus­ten ai­koi­na on leh­tien pals­toil­la käy­ty pal­jon kes­kus­te­lua sii­tä, mil­lai­sin eri me­ne­tel­min ih­mi­set ovat on­nis­tu­neet sääs­tä­mään ener­gi­a­las­kus­taan. Si­tä­kin moni tun­tuu miet­ti­neen, mitä ruo­ka­ko­riin voi kau­pas­ta nos­taa.

Myös kier­rä­tet­tyä ta­va­raa myy­vis­sä yri­tyk­sis­sä ja myy­mä­löis­sä näyt­tää sil­mä­mää­räi­ses­ti ole­van käyn­nis­sä eri­lai­sia alen­nus­kam­pan­joi­ta. Ikea on al­ka­nut mai­nos­taa käy­tet­ty­jä tuot­tei­taan ja esi­mer­kik­si jois­sa­kin jo­en­suu­lai­sis­sa vaa­te­liik­keis­sä on oma rek­kin­sä käy­te­tyil­le vaat­teil­le.

Esi­mer­kik­si meil­tä me­nee mi­ni­maa­li­nen mää­rä ta­va­raa jä­te­a­se­mil­le.

Myös SPR:n Kon­tis­sa tem­pais­tiin vii­me vii­kol­la ale-päi­vän mer­keis­sä, kun kaik­ki tuot­teet myy­tiin 50 pro­sen­tin alen­nuk­sel­la. SPR:n Kon­tin pääl­lik­kö Su­san­na Jal­ka­nen to­te­aa, et­tä hei­dän osal­taan kyse on ke­vät­se­son­gin vaih­tu­mi­ses­ta, jota vauh­di­te­taan vuo­sit­tain alen­nuk­sil­la.

Ylei­sem­mäl­lä ta­sol­la hän kui­ten­kin myön­tää, et­tä kier­rä­tyk­sen suo­sio on kas­va­nut.

– Ih­mi­set tu­le­vat tie­toi­sem­mik­si ku­lut­ta­mi­ses­ta ja os­ta­vat enem­män­kin tar­pee­seen, hän luon­neh­tii.

Sa­moil­la lin­joil­la on myös jo­en­suu­lai­sen Re­a­li­soin­ti Ka­re­li­an yrit­tä­jä Kai­su Kan­te­li­nen, joka pi­tää yl­lä muun mu­as­sa kuo­lin­pe­sien re­a­li­soin­ti­pal­ve­lua sekä Eko­kirp­pis­tä.

Kier­rät­tä­mi­nen ylei­sil­mi­ö­nä kas­vaa, sa­moin ih­mis­ten eko­lo­gi­nen tie­toi­suus.

– Esi­mer­kik­si meil­tä me­nee mi­ni­maa­li­nen mää­rä ta­va­raa jä­te­a­se­mil­le, ku­vaa Kan­te­li­nen.

Kierrätyspisteet käyttöön

Teks­tii­lien kier­rät­tä­mi­sen ti­lan­ne on vain pa­ran­tu­nut vuo­den­vaih­tees­sa sen myö­tä, et­tä voi­maan as­tu­nut uu­si jä­te­la­ki vel­voit­taa kun­nat ke­rää­mään ja kier­rät­tä­mään asuk­kai­den käy­tös­tä pois­te­tut teks­tii­lit kier­rä­tys­lai­tok­sel­le. Lä­him­män ke­räys­pis­teen­sä voi tar­kas­taa osoit­tees­ta https://www.kier­ra­tys.in­fo.

Ylen (16.1.) mu­kaan EU:ssa te­keil­lä ole­va teks­tii­list­ra­te­gia voi to­sin pan­na juu­ri käyt­töön ote­tun ke­räys­jär­jes­tel­män uu­sik­si vie­lä pa­rin vuo­den pääs­tä, kun käy­tös­tä pois­tet­tu­jen teks­tii­lien ke­räys ja kier­rä­tys voi tul­la kun­tien si­jaan yri­tys­ten vas­tuul­le. Nyt näin ta­pah­tuu jo elekt­ro­niik­ka­ro­mun koh­dal­la.

Ku­lut­ta­jan on hyvä muis­taa, et­tä hy­vä­kun­toi­set ja uu­del­leen­käyt­töön sel­lai­se­naan kel­paa­vat vaat­teet, ko­din teks­tii­lit, ken­gät, lau­kut ja vyöt ei­vät kuu­lu pois­to­teks­tii­lien jouk­koon vaan ne kan­nat­taa myy­dä tai lah­joit­taa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen tai kier­rä­tys­kes­kuk­seen.

Eh­jiä, puh­tai­ta ja käyt­tö­kel­poi­sia ko­din­ta­va­roi­ta, keit­ti­ö­vä­li­nei­tä, pol­ku­pyö­riä, huo­ne­ka­lu­ja ja ra­ken­nus­tar­vik­kei­ta voi puo­les­taan toi­mit­taa esi­mer­kik­si Jo­en­suun kau­pun­gin työl­li­syys­pal­ve­lui­den yl­lä­pi­tä­mään kier­rä­tys­kes­kus Kier­tä­möön Jo­en­suun Sal­pa­kan­kaal­la ja Enos­sa. Nii­den ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den val­men­nus koh­ti työ­e­lä­mää, ja sa­mal­la vä­hen­tää huk­kaan me­ne­vää ta­va­raa.