Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja urheiluseurat järjestävät hyvänte­ke­väi­syys­ta­pah­tumien sarjan vähävaraisten perheiden ja nuorten hyväksi.

Ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä ke­rä­tään muun mu­as­sa kep­pi­he­vo­sia sekä ur­hei­lu­vä­li­nei­tä lah­joi­tet­ta­vik­si. Ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­nis­ta ja lah­joi­tet­tu­jen ta­va­roi­den kul­jet­ta­mi­ses­ta Hope ry:lle huo­leh­tii PKO. Lah­joi­tuk­set per­heil­le oh­jaa eteen­päin Hope ry.

Tä­hän as­ti jär­jes­te­tyt tem­pauk­set ovat ol­leet 17.9. PKO-ra­vien yh­tey­des­sä jär­jes­tet­ty kep­pi­he­vos­ten ke­räys, 15.10. Jo­ki­poi­kien pe­lis­sä jär­jes­tet­ty jää­kiek­ko­va­rus­tei­den ke­räys sekä 6.11. Jos­ban kans­sa jär­jes­tet­ty sa­li­ban­dy­va­rus­tei­den ke­räys.

Toi­vot­ta­vas­ti saam­me kan­nus­tet­tua mah­dol­li­sim­man mo­nia tuo­maan pal­lon pe­liin, kos­ka jo­kai­nen tuo­tu pal­lo tar­jo­aa li­sää lii­kun­nan rie­mua lap­sil­le.

– Olem­me suun­ni­tel­leet jo pit­kään Yh­teis­tä hy­vää -ta­pah­tu­maa ko­ti­ot­te­luum­me, jo­ten on hie­noa, et­tä se pääs­tään to­teut­ta­maan. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me kan­nus­tet­tua mah­dol­li­sim­man mo­nia tuo­maan pal­lon pe­liin, kos­ka jo­kai­nen tuo­tu pal­lo tar­jo­aa li­sää lii­kun­nan rie­mua lap­sil­le, Ka­ta­ja Bas­ke­tin toi­min­nan­joh­ta­ja Jo­han­nes La­sa­roff sa­noo.

Ka­ta­ja Bas­ket – KTP-Bas­ket -peli al­kaa Mo­to­net Aree­nal­la lau­an­tai­na 3.12. kel­lo 17. Tem­pauk­ses­sa ke­rä­tään pe­li­pal­lo­ja vä­hä­va­rais­ten per­hei­den hy­väk­si. Ka­ta­ja Bas­ket tar­jo­aa hy­vä­kun­toi­sen pe­li­pal­lon lah­joit­ta­neil­le il­mai­sen si­sään­pää­syn ot­te­luun. Pal­lo voi ol­la muu­hun­kin la­jiin kuin ko­ri­pal­loon. S-etu­kor­til­la ot­te­lu­li­puis­ta saa 50 pro­sen­tin alen­nuk­sen Ka­ta­jan verk­ko­kau­pas­ta, Pe­li­kes­kuk­sel­ta ja lip­pu­luu­kul­ta.