Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 29.–31.7. jär­jes­te­tään vii­des Ou­to­kum­mun van­hat ta­lot -ta­pah­tu­ma. Tuol­loin pää­see tu­tus­tu­maan pa­riin­kym­me­neen ou­to­kum­pu­lai­seen koh­tee­seen. Yti­mes­sä ovat Ou­to­kum­pu-yh­ti­öi­den ra­ken­nut­ta­mat ta­lot, mut­ta jou­kos­sa on myös koh­tei­ta esi­mer­kik­si maa­seu­dul­ta ja jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen pii­ris­tä. Ke­sän van­hat ta­lot -ta­pah­tu­man ky­lä­koh­de on Viu­ru­nie­mi.

Kol­mi­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma al­kaa per­jan­tai­na. Tuol­loin Simo Häy­ry­nen (YTT, Do­sent­ti, Itä-Suo­men yli­o­pis­to) pi­tää lu­en­non ”Teh­taan kai­ut” ja Es­ko Jump­pai­nen muis­te­lee ko­ke­muk­si­aan säh­kö­a­sen­ta­jan poi­ka­na. Per­jan­tain oh­jel­mis­toon kuu­luu myös Ou­to­kum­mun kai­vok­sen al­ku­a­jois­ta ker­to­vat ly­hy­te­lo­ku­vat. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Itä-Suo­men kult­tuu­ri­po­lut ry.

Lauantai ja sunnuntai 30.–31.7.

- ta­lo­koh­teet avoin­na kel­lo 11–17. Li­sä­tie­to­ja Jaa­na Pa­ja­ri­nen, säh­kö­pos­ti jaa­na.pa­ja­ri­nen@hot­mail.com ja pu­he­lin 044 3532 0605

- ky­lä­koh­tee­na Viu­ru­nie­mi. Talo- ja mök­ki­koh­tei­ta avoin­na, Ker­vi­län rii­hel­lä ke­sä­kah­vio sekä Pit­kä­lah­des­sa näyt­te­ly ka­pe­a­rai­tei­sen rau­ta­tien vai­heis­ta. Li­sä­tie­to­ja An­nuk­ka Tii­ti­nen, säh­kö­pos­ti an­nuk­ka­tii­ti­nen@hot­mail.com ja pu­he­lin 050-531 7468

- Poh­jois-Kar­ja­lan ark­ki­teh­tuu­ria -näyt­te­ly Ou­to­kum­mun kai­vos­mu­se­os­sa. Li­sä­tie­to­ja Mer­ja Ma­rin, mer­ja.ma­rin@ou­to­kum­mun­kau­pun­ki.fi ja pu­he­lin 044 7559 391

Perjantaina 29.7.

- Ai­ka Ou­to Ai­ka­mat­ka. Ou­to­kum­mun kai­vok­sen al­ku­a­jois­ta ker­to­vat ly­hy­te­lo­ku­vat, YTT, do­sent­ti Simo Häy­ry­sen lu­en­to ”Teh­taan kai­ut” ja Es­ko Jump­pai­sen muis­tel­mat ”Näin minä sen näin – säh­kö­a­sen­ta­jan po­jan ko­ke­muk­sia 1949–1969. Li­sä­tie­dot Es­ko-Pek­ka Tii­ti­nen säh­kö­pos­ti ep­tii­ti­nen@hot­mail.com ja pu­he­lin 050-531 65 15

- Kau­nis­nie­men kah­vi­lan fif­ta­ri-il­ta, muun mu­as­sa yh­teis­lau­lua 50-lu­vun hen­ges­sä. Li­sä­tie­dot Mar­ja Tiit­ta­nen, säh­kö­pos­ti mar­ja.tiit­ta­nen@poh­jois­kar­ja­lan­mat­kai­lu.fi ja pu­he­lin 050-598 32 90

Lauantaina 30.7.

- The Old Hou­se Band. Mu­siik­kia roc­kin ja rau­ta­lan­gan kaut­ta Jui­cen klas­si­koi­hin. Paik­ka Ra­vin­to­la Van­ha paja (Van­ha kai­vos) al­ka­en kel­lo 22. Li­sä­tie­to­ja Pet­te­ri Ruot­sa­lai­nen, säh­kö­pos­ti pet­te­ri.ruot­sa­lai­nen@te­le­mail.fi ja pu­he­lin 040-5140 580