THL uu­ti­soi tou­ko­kuun alus­sa, et­tä edel­lis­vuon­na teh­tiin hä­lyt­tä­vä mää­rä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia 13–15-vuo­ti­ais­ta. Ti­las­tois­ta käy il­mi, et­tä las­ten­suo­je­luun on il­moi­tet­tu joka kuu­den­nes­ta tä­män ikä­ryh­män nuo­res­ta. Tämä luku on vain yk­si osa kas­va­vaa on­gel­maa, jon­ka juu­ret ulot­tu­vat sy­vem­mäl­le nuor­ten mie­len­ter­vey­den haas­tei­siin, pa­hoin­voin­nin ja yk­si­näi­syy­den li­sään­ty­mi­seen sekä suo­rit­ta­mi­sen pai­nei­siin.

On tär­ke­ää ym­mär­tää, et­tä pelk­kä kor­jaa­va työ ei rii­tä rat­kai­se­maan ti­lan­net­ta. Sen si­jaan tar­vi­taan en­na­koi­vaa ja ak­tii­vis­ta en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä, jos­sa jär­jes­töt ovat avai­na­se­mas­sa.

Nuo­ret tar­vit­se­vat tu­kea ja re­surs­se­ja sel­vi­täk­seen ar­jen haas­teis­ta ja krii­seis­tä. Jär­jes­tö­jen en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ voi tar­jo­ta tätä tu­kea mo­nin eri ta­voin.

Kun jär­jes­töt, kun­nat ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eet toi­mi­vat yh­des­sä, he voi­vat luo­da kat­ta­van tu­ki­ver­kon, joka ta­voit­taa nuo­ret eri elä­män­ti­lan­teis­sa.

Usein nuo­ria tu­e­taan vas­ta, kun hei­dän haas­teen­sa ovat muo­dos­tu­neet huo­mat­ta­vik­si, jol­loin on tar­ve siir­tyä suo­raan kor­jaa­vaan työ­hön. En­nal­ta­eh­käi­se­väl­lä työl­lä taa­taan var­hai­nen tuki ja puut­tu­mi­nen sekä nuo­ren tu­ki­verk­ko­jen vah­vis­ta­mi­nen yh­tei­sö­läh­töi­ses­ti. Jär­jes­töt tar­jo­a­vat ma­ta­lan kyn­nyk­sen toi­min­nal­laan nuo­ril­le tur­val­li­sen ym­pä­ris­tön, ver­tais­tu­kea ja neu­von­taa. Mo­net kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jat myös jär­jes­tä­vät nuo­ril­le ak­ti­vi­teet­te­ja, jot­ka edis­tä­vät po­si­tii­vis­ta mie­len­ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia.

Yh­teis­työ la­ki­sää­teis­ten pal­ve­lui­den kans­sa on olen­nais­ta täs­sä työs­sä. Kun jär­jes­töt, kun­nat ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eet toi­mi­vat yh­des­sä, he voi­vat luo­da kat­ta­van tu­ki­ver­kon, joka ta­voit­taa nuo­ret eri elä­män­ti­lan­teis­sa. Tämä vaa­tii avoin­ta vuo­ro­pu­he­lua ja re­surs­sien ja­ka­mis­ta si­ten, et­tä jo­kai­nen nuo­ri saa tar­vit­se­maan­sa apua oi­ke­aan ai­kaan.

On kor­kea ai­ka tun­nus­taa, et­tä en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen. Se ei ai­no­as­taan sääs­tä ra­haa ja re­surs­se­ja pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä, vaan sil­lä myös var­mis­te­taan, et­tä jo­kai­nen nuo­ri saa mah­dol­li­suu­den kas­vaa ja ku­kois­taa tur­val­li­ses­sa ja tu­ke­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Jär­jes­tö­jen roo­li täs­sä työs­sä on mer­kit­tä­vä. Sik­si on­kin kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tä juu­ri jär­jes­tö­jen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­sis­tä ha­lu­taan lei­ka­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti sekä pai­kal­lis­ta­sol­la.

Hen­na Kar­ha­pää