Pää­mi­nis­te­ri Or­pon hal­li­tus päät­ti ke­hys­rii­hes­sään kol­men mil­jar­din uu­sis­ta so­peu­tus­toi­mis­ta jul­ki­seen ta­lou­teen ja jat­kaa edel­leen epä­oi­keu­den­mu­kais­ta ta­lous­po­li­tiik­kaan­sa. Se koh­dis­taa mer­kit­tä­vät uu­det leik­kauk­set so­si­aa­li­tur­vaan ja ter­vey­den­huol­toon sekä ko­rot­taa asi­a­kas­mak­su­ja ja oma­vas­tuu­o­suut­ta, kun sa­mal­la hy­vä­tu­loi­set naut­ti­vat edel­leen hal­li­tuk­sen eri­tyis­suo­je­lus­sa mer­kit­tä­vis­tä ve­ron­ke­ven­nyk­sis­tä, vaik­ka lu­kui­sat asi­an­tun­ti­jat ovat va­roit­ta­neet nii­den käy­vän jul­ki­sel­le ta­lou­del­le erit­täin kal­liik­si.

Rii­hen yh­tey­des­sä pää­mi­nis­te­ri tois­te­li, et­tä nyt pää­tök­set on teh­ty oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, mut­ta sa­maan ai­kaan hal­li­tus ajaa elä­ke­läi­sil­le uut­ta li­sä­ve­roa, ko­rot­taa ar­von­li­sä­ve­roa ja hei­ken­tää eri­tyi­ses­ti pie­ni­tu­lois­ten os­to­voi­maa, kun sa­mal­la se on jää­dyt­tä­nyt so­si­aa­lie­tuu­det sekä käy jo tois­ta­mi­seen opis­ke­li­joi­den kuk­ka­rol­la.

Sa­mal­la, kai­kis­ta leik­kaus­toi­mis­ta ja pie­ni­tu­loi­siin koh­dis­tu­vis­ta ve­ron­ki­ris­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta, hal­li­tus ei, suu­ris­ta pu­heis­taan huo­li­mat­ta, saa vel­kaan­tu­mis­ta tai­tet­tua, ku­ten val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön tuo­reet lu­ke­mat ker­to­vat. Vel­ka jat­kaa kas­va­mis­taan ja po­li­tii­kan poh­ja on pu­don­nut pois.

Kun kas­vua ei saa­da ra­ken­net­tua vaa­ra­na on, et­tä juu­tum­me lo­put­to­maan leik­kaus­ten kier­tee­seen.

Hal­li­tus ei löy­tä­nyt juu­ri mi­tään lei­kat­ta­vaa esi­mer­kik­si mil­jar­dien yri­tys­tuis­ta, yk­si­tyi­sen puo­len ke­la­kor­vauk­sis­ta tai va­rak­kai­ta suo­si­vis­ta osin­ko­ve­ro­tuk­sen por­saan­rei’is­tä. Sen si­jaan se jat­kaa edel­leen epä­oi­keu­den­mu­kais­ta po­li­tiik­kaan­sa sy­sää­mäl­lä jul­ki­sen ta­lou­den leik­kauk­set pie­ni­tu­lois­ten har­teil­le.

Hil­jat­tain jul­kais­tut työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön tuo­reet työl­li­syys­lu­vut osoit­ta­vat, et­tä myös hal­li­tuk­sen työl­li­syys­po­li­tiik­ka on teh­nyt haak­si­ri­kon. Sen po­li­tiik­ka on ra­joit­tu­nut so­si­aa­li­tur­van leik­kaa­mi­seen ja työ­eh­to­jen hei­ken­tä­mi­seen. Työ­mark­ki­noi­den sa­ne­lu­po­li­tii­kal­laan sen on it­se aja­nut työ­mark­ki­nat kaa­ok­seen. Kun kas­vua ei saa­da ra­ken­net­tua vaa­ra­na on, et­tä juu­tum­me lo­put­to­maan leik­kaus­ten kier­tee­seen.

Vie­lä Or­pon hal­li­tuk­sel­la oli­si mah­dol­li­suus kään­tää po­li­tiik­kan­sa suun­taa ja luo­pua suu­ri­tu­loi­sia suo­si­vis­ta ve­ron­ke­ven­nyk­sis­tä, ku­ten mo­net asi­an­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet ja sa­mal­la tul­la jär­kiin­sä ja aloit­taa ai­dot neu­vot­te­lut pal­kan­saa­ja­liik­keen kans­sa, jot­ta yh­tei­ses­ti so­pien tä­hän maa­han oli­si mah­dol­lis­ta ra­ken­taa uut­ta kas­vua.

On­nek­si on ole­mas­sa myös vaih­to­eh­to. Me tu­lem­me esit­te­le­mään oman vaih­to­eh­tom­me, joka osoit­taa et­tä, jul­kis­ta ta­lout­ta voi­daan vah­vis­taa yh­tä pal­jon kuin hal­li­tus­kin, mut­ta oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, niin et­tä taak­ka ja­e­taan ai­dos­ti mak­su­ky­vyn mu­kaan ja et­tä ku­kaan ei jou­du koh­tuut­to­maan ti­lan­tee­seen.

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)