Ukko-Kolin rinteistä kaksi avautuu lauantaina 3.12. kello 10.00. Kauden avauksen merkeissä mäkeä lasketaan lauantaista tiistaihin 3.–6.12. kello 10–18.

Uk­ko-Ko­lin rin­teil­lä ava­taan pää­rin­ne Pie­li­nen (nro 3), joka on 1 000 met­riä pit­kä ja vai­keus­ta­sol­taan pu­nai­nen. Li­säk­si avau­tuu al­keis­rin­ne (nro 5b).

His­seis­tä avau­tu­vat tuo­li­his­si ja mat­to­his­si. Mui­den rin­tei­den lu­me­tus ete­nee ja rin­tei­tä py­ri­tään avaa­maan pi­ak­koin li­sää.

Sa­mal­la kun rin­teet au­ke­a­vat, lii­ken­nöin­tin­sä Jo­en­suus­ta Ko­lil­le ja ta­kai­sin aloit­taa Ski & Spa -bus­si. Ski & Spa -bus­si lii­ken­nöi lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin rin­ne­kau­den alus­ta rin­ne­kau­den lop­puun. Kyy­ti on va­rat­ta­va en­nak­koon vii­meis­tään läh­töä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä pu­he­lin­nu­me­ros­ta 020 741 4392. Mat­kan hin­ta yh­teen suun­taan on 10 eu­roa ja me­no­pa­luu on 20 eu­roa.

Uu­tuu­te­na Ski&Spa bus­si lii­ken­nöi tu­le­va­na tal­ve­na myös mat­kai­lu­kes­kus Koli Free­ti­men kaut­ta.

Uu­tuu­te­na Ski&Spa bus­si lii­ken­nöi tu­le­va­na tal­ve­na myös mat­kai­lu­kes­kus Koli Free­ti­men kaut­ta.

Pit­kän avaus­vii­kon­lo­pun jäl­keen rin­teet ovat aluk­si avoin­na vii­kon­lop­pui­sin. Rin­teet ovat 7.–18.12. avoin­na lau­an­tais­ta sun­nun­tai­hin kel­lo 10–18. Tä­män jäl­keen 19.12. läh­tien rin­teet ovat avoin­na joka päi­vä. Las­ku­kaut­ta on tar­koi­tus jat­kaa ai­na­kin 16.4. saak­ka, ja säi­den sal­lies­sa jopa tou­ko­kuun al­kuun saak­ka.

Har­taas­ti odo­te­tut al­ku­tal­ven pak­ka­set ovat mah­dol­lis­ta­neet lu­met­ta­mi­sen noin seit­se­män vuo­ro­kau­den ver­ran ja sen myö­tä en­sim­mäis­ten rin­tei­den avaus on mah­dol­lis­ta.

Toi­veis­sa oli­si toki ki­re­äm­pää­kin pak­kas­ke­liä ja mie­lel­lään al­le -10 jol­loin lu­men­tuot­to on lä­hes kol­min­ker­tai­nen -4 as­tee­seen ver­rat­tu­na.

In­ter­ne­tis­tä osoit­tees­ta www.ko­lis­ki.fi/las­ket­te­le voi tar­kis­taa vii­mei­sim­mät tie­dot rin­tei­den osal­ta sekä his­si­lip­pu­jen ja mui­den pal­ve­lui­den hin­nat.