Mikä virsi on kaupunginjohtaja Jere Penttilän suosikki? Entäpä mikä virsistä puhuttelee entistä eduskunnan puhemiestä Anu Vehviläistä?

Ran­ta­ky­län kir­kos­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Elä­mä­ni vir­si -ta­pah­tu­mas­sa tun­ne­tut jo­en­suu­lai­set ovat va­lin­neet yh­den elä­män­sä lem­pi­vir­ren ja ker­to­vat sii­tä. Ylei­sö pää­see yh­des­sä lau­la­maan vie­rai­den va­lit­se­mia vir­siä. Ta­pah­tu­ma on saa­nut in­noi­tuk­sen­sa suo­si­tus­ta te­le­vi­sio-oh­jel­mas­ta Elä­mä­ni bii­sis­tä.

Oman lem­pi­vir­ten­sä pal­jas­ta­vat Jere Pent­ti­län ja Anu Veh­vi­läi­sen ohel­la Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä, pe­las­tus­joh­ta­ja Mar­kus Vii­ta­nie­mi sekä tans­sin ja muo­din pa­ris­sa työs­ken­nel­lyt Päi­vi Tur­ti­ai­nen-Laak­ko­nen.

Ta­pah­tu­man juon­taa mu­sii­kin leh­to­ri, eme­ri­ta He­le­na Hul­mi, ja mu­sii­kis­ta vas­taa kant­to­ri Jan­ne Piip­po­nen ja Ran­ta­ky­län seu­ra­kun­nan hou­se­bän­di.

– Odo­tan il­taa jän­ni­tyk­sel­lä ja mie­len­kiin­nol­la. Ai­no­as­taan kant­to­rim­me Jan­ne Piip­po­nen tie­tää vie­rai­dem­me va­lin­nat, jo­ten mi­nä­kin pää­sen nii­tä ar­vuut­te­le­maan. Tosi hie­noa, et­tä olem­me jäl­leen saa­neet upe­at vie­raat mu­kaan, ker­too Ran­ta­ky­län seu­ra­kun­nan pap­pi Kat­rii­na Puus­ti­nen, joka on ol­lut or­ga­ni­soi­mas­sa ta­pah­tu­maa.

Suo­sit­tu ta­pah­tu­ma on jär­jes­tet­ty jo kah­teen ker­taan vuo­si­na 2022 ja 2023.

Elä­mä­ni vir­si -ta­pah­tu­ma Ran­ta­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­ky­län­ka­tu 2) sun­nun­tai­na 19.5. kel­lo 18. Va­paa pää­sy, va­paa­eh­toi­nen ko­leh­ti Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le.