Tivoli Sariola aloitti vuoden 2024 kiertueensa Turusta ja siirtyy Kuopion vierailujen jälkeen jo tutuksi tulleeseen tapaan Joensuuhun.

– Syy­nä kier­tu­e­ka­len­te­rin muu­tok­siin on ke­vään ar­vaa­mat­to­mien säi­den li­säk­si var­sin kor­keik­si nous­seet kus­tan­nuk­set, joi­den myö­tä ti­vo­lin vie­rai­lut ja muu­tot eri vie­rai­lu­pai­koil­le on mie­tit­tä­vä ja ajoi­tet­ta­va tark­kaan ja huo­mi­oi­ta­va sa­mal­la myös muut kent­tien käyt­tä­jät. Vii­me vuo­det ovat ol­leet ti­vo­li­a­lal­la toi­mi­vil­le haas­teel­li­sia ja näil­lä muu­tok­sil­la py­ri­tään mi­ni­moi­maan kaik­ki toi­min­taan vai­kut­ta­vat ris­ki­te­ki­jät. Vaik­ka tämä työ ja elä­män­ta­pa on meil­le sy­dä­men asia, on to­si­a­sia, et­tä ti­vo­li­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­nen Suo­mes­sa on vaa­ti­vaa ja kal­lis­ta, Ti­vo­li Sa­ri­o­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Sa­ri­o­la to­te­aa.

Ti­vo­li vie­rai­lee Jo­en­suus­sa Lau­lu­rin­teel­lä 7.–15.6. vä­li­sen ajan.

– Kuo­pi­os­sa pääs­tiin hie­nos­ti hel­tei­den ma­kuun ja Jo­en­suus­sa on usein jo kesä kau­neim­mil­laan mei­dän saa­pu­es­sa. Sää vai­kut­taa mei­dän toi­min­taam­me pal­jon, jo­ten pi­de­tään peu­kut pys­tys­sä, et­tä saa­daan hy­vät ke­lit Jo­en­suu­hun, Sa­ri­o­la ker­too.

Tänä vuon­na uu­tuu­te­na Jo­en­suu­hun tuo­daan vauh­ti­lai­te Xtreme, joka pyö­räyt­tää vat­san­poh­jat kun­nol­la ym­pä­ri, sekä run­saas­ti las­ten­lait­tei­ta sekä myyn­ti­pis­tei­tä. Jo­en­suus­sa tu­lee ta­val­li­ses­ti asi­ak­kai­ta ti­vo­li­vie­rai­lul­le laa­jem­mal­ta­kin sä­teel­tä, Sa­ri­o­la sa­noo. Ti­vo­li vie­rai­lee Jo­en­suus­sa Lau­lu­rin­teel­lä 7.–15.6. Ti­vo­li au­ki ar­ki­sin kel­lo 16–20 ja la–su kel­lo 12–18 sää­va­rauk­sel­la.