Kesän koittaessa ovensa avaavat jälleen tiekirkot. Ne tarjoavat mahdollisuuden rauhallisen tauon pitämiseen kauniista arkkitehtuurista ja pyhästä tilasta nauttien.

Jo­en­suun ev.lut. seu­ra­kun­tien kir­kois­ta tie­kirk­ko­ja ovat Jo­en­suun kirk­ko ja Ut­ran kirk­ko. Jo­en­suun kir­kos­sa kävi 3 393 vie­rai­li­jaa ke­sän 2022 ai­ka­na. Ut­ran kir­kon tark­ko­ja kä­vi­jä­mää­riä ei ole las­ket­tu, mut­ta ar­vi­ol­ta kir­kos­sa vie­rai­li noin 600 hen­keä vii­me ke­sä­nä. Tänä ke­sä­nä Jo­en­suun kirk­ko avaa oven­sa ke­sä­kuun alus­sa, Ut­ran kirk­ko ju­han­nuk­sen jäl­keen.

120-vuo­tis­juh­laan­sa viet­tä­vä Jo­en­suun kirk­ko on yk­si Jo­sef Sten­bäc­kin suun­nit­te­le­mis­ta yli 30 kir­kos­ta, jot­ka si­jait­se­vat eri puo­lil­la Suo­mea. Kirk­ko edus­taa tyy­lil­tään uus­go­tiik­kaa, jos­kin sii­nä on piir­tei­tä myös ju­gend-tyy­lis­tä. Jo­en­suun kir­kon eri­tyis­piir­re on kat­toa ja sei­niä ko­ris­ta­va kas­vi­ai­hei­nen ku­va­oh­jel­ma, jon­ka on maa­lan­nut Au­gust Grön­roos.

Vuon­na 1895 val­mis­tu­nut Ut­ran kirk­ko on Jo­en­suun kau­pun­ki­a­lu­een van­hin kirk­ko­ra­ken­nus. Suo­men kol­mes­ta pys­ty­hir­si­kir­kos­ta Ut­ran kirk­ko on ai­noa, jos­sa ra­ken­nus­ta­pa on nä­ky­vil­lä. Kir­kon suun­nit­te­li­jak­si ar­vel­laan alu­eel­la toi­mi­neen sa­ha­y­ri­tyk­sen joh­dos­sa ol­lut­ta in­si­nöö­ri Tho­mas Bam­for­dia.

Jo­en­suun kirk­ko (Pa­pin­ka­tu 1 b) on avoin­na 1.6.–27.8.2023 ma–la kel­lo 11–19 ja su klo 12–20. Ut­ran kirk­ko (Väi­sä­län­ka­tu 2) on avoin­na 26.6.–31.7.2023 ma–la kel­lo 12–17 ja su klo 12–18. Mo­lem­mis­sa kir­kois­sa on au­ki­o­lo­ai­koi­na op­paat pai­kal­la.