Satoi toukokuussa lunta tai ei, varma kesän merkki on Suomen suven avaus Joensuun Laulurinteellä 31. toukokuuta kello 18.

Lin­nun­lah­del­le ko­koon­tuu sil­loin 6 000 ala­kou­lu­lai­sen suur­kuo­ro esit­tä­mään ke­vään ajan har­joit­te­le­mi­aan lau­lu­ja ja toi­vot­ta­maan hy­vää ke­sää ym­pä­ri maan. Ti­lai­suu­den juon­ta­vat en­sim­mäis­tä ker­taa op­pi­laat il­man opet­ta­jaa. Pes­tin ovat saa­neet kuu­des­luok­ka­lai­set El­la Hir­vo­nen ja Jan­na Ket­tu­nen Kar­hun­mä­en kou­lus­ta.

– Su­ven avauk­sen tee­ma­na on tänä vuon­na Yh­des­sä eteen­päin. Se pe­rään­kuu­lut­taa po­si­tii­vi­suu­den voi­maa maa­il­man myl­ler­ryk­sen kes­kel­lä, ker­too Su­ven avauk­sen suun­nit­te­lu­ryh­män ve­tä­jä, Kar­hun­mä­en kou­lun reh­to­ri Timo Ny­kä­nen.

Su­ven avauk­ses­sa kuul­laan mon­ta suo­sik­kia Hai­ta­ri­bus­sis­ta Kar­ja­lais­ten lau­luun. Sä­es­tyk­ses­tä ja or­kes­te­rie­si­tyk­sis­tä vas­taa­vat Jo­en­suun pu­hal­li­nor­kes­te­ri täy­den­net­ty­nä Jo­en­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­rin muu­si­koil­la. Li­säk­si Niit­ty­lah­den kou­lun op­pi­laat lu­ke­vat Suo­men su­ven avauk­sen ja or­kes­te­ri soit­taa oman nu­me­ron­sa.

Tä­män vuo­den vie­rai­le­vat esiin­ty­jät ovat Poh­jois-Kar­ja­las­ta läh­töi­sin ole­vat Voi­ce of Fin­land -täh­det Ee­me­li ja Alek­si Nis­si.

Su­ven avauk­ses­sa esiin­tyy jo­en­suu­lais­kou­lu­lais­ten li­säk­si ja lap­sia muu­al­ta maa­kun­nas­ta. Vie­rai­lu­vuo­ros­sa ovat Kyl­mä­o­jan, Leh­mon ja Ont­to­lan kou­lut Kon­ti­o­lah­del­ta, Li­pe­rin kou­lu, Po­ro­ky­län kou­lu Nur­mek­ses­ta, Ko­lin kou­lu Liek­sas­ta, Ke­sä­lah­den kou­lu Ki­teel­tä sekä Kar­vi­on kou­lu Hei­nä­ve­del­tä. Mu­ka­na on myös va­ki­o­vie­ras, Kuo­pi­on Haa­pa­nie­men kou­lu.

Li­sä­tie­dot: jo­en­suu.fi/su­ven-avaus.