Sinkkolan kotieläinpihassa Joensuussa vietetään kesää tänä vuonna erikoisjärjestelyin.

Pää­ra­ken­nus pois­tuu käy­tös­tä kat­to­re­mon­tin ta­kia, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ke­sä­kah­vio, te­at­te­ri, as­kar­te­lu­pa­jat ja eläin­toi­min­ta jat­ku­vat Sink­ko­las­sa tä­nä­kin ke­sä­nä.

– Re­mont­ti­ai­ka­tau­lu­jen var­mis­tut­tua in­for­moim­me tar­kem­min pää­ra­ken­nuk­sen sul­ke­mi­ses­ta. Näil­lä nä­ky­min voim­me toi­mia ra­ken­nuk­ses­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­liin as­ti. Pää­ta­lon sul­ke­mi­nen re­mon­tin ta­kia on tar­vit­ta­va as­kel ra­ken­ta­maan en­tis­tä kes­tä­väm­pää Sink­ko­laa vuo­sik­si eteen­päin, ker­too nuo­ri­so­työn suun­nit­te­li­ja An­nu Jan­tu­nen.

Sink­ko­lan ko­tie­läin­pi­ha on ma­ta­lan kyn­nyk­sen mat­kai­lu­koh­de Jo­en­suun Nol­ja­kas­sa osoit­tees­sa Pe­so­lan­tie 2. Kai­kil­le avoi­mes­sa ko­tie­läin­pi­has­sa voi rap­su­tel­la eläi­miä, käy­dä ke­sä­te­at­te­ris­sa, juo­da ku­pin kah­via ke­sä­kah­vi­os­sa ja osal­lis­tua as­kar­te­lu­pa­joi­hin.

Ko­tie­läin­pi­ha on avoin­na 23.5.–26.8. Ke­sä­kah­vi­la, as­kar­te­lu­pa­ja ja na­vet­ta ovat avoin­na tiis­tais­ta lau­an­tai­hin, eläi­met ul­koi­le­vat joka päi­vä. Pi­haan on va­paa pää­sy. Tänä vuon­na Sink­ko­lan ko­tie­läin­pi­ha ei jär­jes­tä ava­jais­ta­pah­tu­maa.