Joensuussa tällä viikolla järjestettävä SciFest-tiedefestivaali tutkii viime aikoina hyvin laajasti esillä ollutta aihetta, tekoälyä.

17. tie­de­fes­ti­vaa­li Sci­Fest 2023 – ”Minä ja te­ko­ä­ly” jär­jes­te­tään 25.–27.5 Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Jo­en­suun kam­puk­sen Edu­ca-ra­ken­nuk­sen ti­lois­sa.

Tors­tai­na ja per­jan­tai­na liik­keel­lä on kou­lu­ryh­miä, ja lau­an­tai­na on Sci­Fes­tin per­he­päi­vä, jol­loin ta­pah­tu­man tar­jon­taan pää­see tu­tus­tu­maan Edu­cal­la klo 10–16. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Jo­en­suun Tie­de­seu­ra ry yh­teis­työs­sä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton kans­sa.

Sci­Fes­tin oh­jel­mas­sa on myös laa­jas­ti mui­ta tie­teen ja tek­no­lo­gi­an alo­ja. Uni­ver­su­min ih­mei­siin pää­see tu­tus­tu­maan Ava­ruus­puis­to Väi­sä­län pla­ne­taa­ri­os­sa, ja alem­paa il­ma­ke­hää tut­ki­taan ESE­RO Fin­lan­din ja Tie­de­kes­kus Heu­re­kan Kit­Sat-sa­tel­liit­tien ja pa­pe­ri­ra­ket­tien ra­ken­te­lun mer­keis­sä. Fo­to­nii­kan eli valo-opin tai­to­ja pää­see har­joit­te­le­maan pa­ko­pe­lin mer­keis­sä, ja tu­le­vat in­si­nöö­rit voi­vat ra­ken­taa Suo­men kor­kein­ta Lego-tor­nia.