Ulkoilmaliikuntaan erikoistuneista toimittajista koostuva Scandinavian Outdoor Awards -raati vierailee Kolilla ensi viikonloppuna.

Ryh­mä tes­taa eri­lai­sia ret­kei­ly- ja va­el­lus­tuot­tei­ta ai­dois­sa olo­suh­teis­sa ja lo­puk­si va­lit­see niis­tä par­haat. Mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä raa­dis­sa on myös suo­ma­lai­nen Ma­ri­ka Var­pe­nius Kil­pis­jär­vel­tä.

Mu­kaan va­li­tuis­ta tuot­teis­ta seu­lou­tu­vat Scan­di­na­vi­an Out­door Award -voit­ta­jat. Mu­ka­na on ret­ki­keit­ti­miä, vaat­tei­ta, ken­kiä, telt­ta, saha ja mui­ta erä­hen­ki­siä tuot­tei­ta. Scan­di­na­vi­an Out­door Award raa­din vie­rai­lu to­teu­te­taan Vi­sit­Ka­re­li­an ja Ko­lin Mat­kai­lu Oy:n yh­teis­työ­nä.

– Olem­me iloi­sia pääs­tes­säm­me mah­dol­lis­ta­maan Ko­lil­la ja Ruu­naa-Jon­gun­jo­ki alu­eel­la raa­din vie­rai­lua. Ko­lin mat­kai­lu­a­lu­een mo­ni­puo­li­set ret­kei­ly­mah­dol­li­suu­det sekä ak­tii­vi­set yrit­tä­jät tu­le­vat var­mas­ti ihas­tut­ta­maan raa­din jä­se­niä tes­ti­mat­kal­la, iloit­see myös Ko­lin Mat­kai­lu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tii­na Kan­ni­nen.

Scan­di­na­vi­an Out­door Awards pro­jek­ti­joh­ta­ja Mat­t­hi­as Aß­mann kier­si vii­me ke­sä­nä ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­laa Vi­sit­Ka­re­li­an vie­raa­na. Sil­loin hän tu­tus­tui Ko­lin alu­ee­seen, Toh­ma­jär­ven Itä­ra­jan Hel­meen ja Jo­en­suu­hun. Ko­lia raa­ti kiit­ti eri­tyi­ses­ti vas­tuul­li­ses­ta luon­to­mat­kai­lus­ta, eri­tyy­li­sis­tä ma­joi­tus­pai­kois­ta sekä pai­kal­lis­ten asuk­kai­den an­ta­mas­ta tu­es­ta, joka vie mat­kai­lun kas­vua vas­tuul­li­seen suun­taan.