Joensuussa järjestetään runsaasti ulkoilmatapahtumia talvilomasesongin aikaan 23. helmikuuta –10. maaliskuuta.

Jo­en­suun kau­pun­ki jär­jes­tää yh­des­sä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (IS­LO) kans­sa Lau­lu­rin­teen Lu­mi­puis­to -ul­koi­lu­ta­pah­tu­man, joka al­kaa per­jan­tai­na 23. hel­mi­kuu­ta ja päät­tyy sun­nun­tai­na 10. maa­lis­kuu­ta. Lau­lu­rin­teen Lu­mi­puis­to jär­jes­te­tään nyt nel­jät­tä ker­taa Jo­en­suun ken­ties kes­kei­sim­mäl­lä vir­kis­ty­sa­lu­eel­la, joka tun­ne­taan Ilo­saa­ri­roc­kin ta­pah­tu­ma­paik­ka­na.

Ohjattua sekä omatoimista liikuntaa Laulurinteellä

Edel­lis­vuo­sien ta­paan Lau­lu­rin­teen Lu­mi­puis­tos­sa pää­see hiih­tä­mään sekä kä­ve­le­mään hoi­det­tua väy­lää pit­kin. Vii­me vuo­den ve­to­nau­la na­pa­kelk­ka Lin­nun­lah­den jääl­lä te­kee pa­luun. Alue myös va­lais­taan tun­nel­mal­li­sel­la va­lais­tuk­sel­la, jos­ta tänä vuon­na vas­taa­vat va­lo­ku­va­tai­tei­li­jat Ris­to Ta­ka­la ja Jan­ne Käyh­kö.

Lu­mi­puis­ton jo­kai­sel­le päi­väl­lä on lu­vas­sa oh­jat­tua lii­kun­nal­lis­ta oh­jel­maa ja per­jan­tai­na 23. hel­mi­kuu­ta klo 18–20 vie­te­tään Lu­mi­puis­ton ava­jai­sia.

– Suk­si­vuok­raa­mo, hiih­to­kou­lu­ja ai­kui­sil­le ja lap­sil­le, tal­vi­zum­baa, kuu­ta­mo­hiih­toa, liu­ku­lu­mi­ken­käi­lyä, vil­la­suk­ka­kä­ve­lyä ja pal­jon muu­ta ak­ti­vi­teet­tia olem­me koon­neet Lu­mi­puis­ton lu­ku­jär­jes­tyk­seen. To­teu­tam­me myös oman hiih­to­lo­ma­viik­kom­me kyn­nyk­sel­lä koko per­heen lo­ma­na­loi­tus­ta­pah­tu­man Liik­keel­lä lo­mal­le lau­an­tai­na 2. maa­lis­kuu­ta klo 10–14. Ta­pah­tu­mas­sa on tar­joil­la pal­jon mie­len­kiin­tois­ta te­ke­mis­tä, mm. lu­mi­maa­laus­ta, po­ni­a­je­lua, hiih­to­suun­nis­tus­ta ja lu­mi­joo­gaa, ku­vai­lee lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja Jan­ne Hil­tu­nen IS­LOl­ta.

Torilla kannustetaan jäämiehiä ja tanssitaan

Jo­kai­se­na tal­vi­lo­ma­se­son­gin, eli viik­ko­jen 8–10, vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tuu Jo­en­suun to­ril­la. En­sim­mäi­se­nä vuo­ros­sa ovat tal­vi­set ICE­MAN-voi­ma­mies­ki­sat 24.–25. hel­mi­kuu­ta, jo­hon saa­puu kil­pai­le­maan 12 maa­il­man vah­vim­piin lu­keu­tu­vaa jär­kä­let­tä.

– To­ril­la ki­sa­taan lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na yh­teen­sä seit­se­män hyy­tä­vää voi­ma­mies­la­jia. Mei­dän oman Mika Tör­röm­me li­säk­si kil­pai­li­joi­ta tu­lee muu­al­ta Eu­roo­pas­ta ja kau­im­mat USA:sta ja Ka­na­das­ta, ker­too kil­pai­lun pää­tuo­ma­ri Ilk­ka Kin­nu­nen.

Vii­kol­la 8 val­mis­tuu to­ril­le myös lap­sil­le so­pi­va jää­liu­ku­mä­ki. Peh­va­mä­ki eli Peh­vis on las­ket­ta­vis­sa niin kau­an kun sää sal­lii. Kes­kim­mäi­sen lo­ma­vii­kon lau­an­tai­na 2. maa­lis­kuu­ta on to­ril­la lu­vas­sa Koko Jo­en­suun af­ter ski -ta­pah­tu­ma al­ka­en kel­lo 15.

– Ta­pah­tu­ma al­kaa koko per­heen af­ter ski -dis­kol­la dj:n soit­ta­es­sa tans­sit­ta­vaa mu­saa la­val­ta ja esi­tans­si­joi­den pi­tä­es­sä huo­len sii­tä, et­tä per­heen pie­nim­mät­kin tans­si­vat it­sen­sä läm­pi­mäk­si, ker­too ta­pah­tu­man tuot­ta­ja Tiiu Po­ren­to.

Nais­ten­päi­vä­nä per­jan­tai­na 8. maa­lis­kuu­ta tans­si­taan li­sää. Nais­ten­päi­vän to­ri­tans­sit tans­si­taan kol­mes­sa osas­sa, kun päi­väl­lä kel­lo 12–13 pi­de­tään to­ri­tans­sit Nos­tal­gia-or­kes­te­rin soit­ta­es­sa tans­sik­las­si­koi­ta. Al­kuil­las­ta kel­lo 17.30 al­ka­en siir­ry­tään lat­ta­ri­tun­nel­miin, kun tans­si­oh­jaa­ja Jen­ni Päi­vä­nur­mi-Vin­ni opet­taa sal­san ja rum­ban pe­rus­tei­ta. Kel­lo 18–19 opit pää­se­vät käyt­töön, kun lat­ta­ri­or­kes­te­ri Sal­sa Nu­e­va tuo ete­län tuu­lah­duk­set Jo­en­suun pak­ka­seen. Jat­kot ovat lu­vas­sa ra­vin­to­la VEN­Nis­sä, jos­sa la­ti­no­tans­sit jat­ku­vat ja oh­jaa­mas­sa on tans­si­oh­jaa­ja La­za­ro La­Gu­ar­dia.

Runsaasti myös muuta tapahtumatarjontaa kaupungissa

Tal­vi­lo­ma­vii­koil­la Jo­en­suus­sa ta­pah­tuu pal­jon muu­ta­kin kult­tuu­ri­rin­ta­mal­la. Tänä vuon­na esi­mer­kik­si Jo­en­suun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen koor­di­noi­ma Kult­tuu­ri­ki­ma­ra on tuh­ti kon­sert­ti­ko­ko­nai­suus.

– Kult­tuu­ri­ki­ma­ras­sa näh­dään muun mu­as­sa Lvi­vin val­ti­o­noop­pe­ra Uk­rai­nas­ta ja kuul­laan ta­sok­kai­ta klas­si­sen mu­sii­kin kon­sert­te­ja, jaz­zia ja pal­jon muu­ta. Ke­vy­en mu­sii­kin puo­lel­la muun mu­as­sa Ke­ru­bis­sa ja Las Pal­ma­sis­sa on ko­me­at keik­ka­ka­len­te­rit. Ja Bo­ta­ni­an lu­mi­nen si­ni­va­las var­mas­ti ve­tää vä­keä kau­em­paa­kin Jo­en­suu­hun, ki­teyt­tää tuot­ta­ja Tee­mu Laa­so­nen Jo­en­suun kau­pun­gil­ta.

Li­sä­tie­to­ja Jo­en­suun tal­vi­ses­ta tar­jon­nas­ta osoit­tees­sa https://tal­vi­kau­pun­ki.fi