Aal­to-yli­o­pis­ton tuot­ta­ma do­ku­ment­ti-elo­ku­va näyt­tää 30 ta­paa käyt­tää luo­vuut­ta työ­ka­lu­na, ja haas­taa työ­yh­tei­söt ke­hit­tä­mään omaa luo­vuut­taan. Do­ku­ment­ti näh­dään mak­sut­to­mas­sa näy­tök­ses­sä Ou­to­kum­mus­sa Elo­ku­va­te­at­te­ri Ma­ri­tas­sa.

Elo­ku­va so­pii kai­kil­le luo­vaa työ­tä te­ke­vil­le, sitä opis­ke­le­vil­le sekä pel­käs­tään luo­vuu­den mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ou­to­kum­mus­sa on tai­det­ta, te­at­te­ria ja tans­sia sekä mo­nen­lais­ta te­ol­li­suut­ta. Eli kaik­kea mi­hin luo­vuut­ta voi­daan so­vel­taa. Sik­si on­kin hie­noa saa­da mah­dol­li­suus jär­jes­tää täl­lai­nen näy­tös kult­tuu­ril­li­ses­ti rik­kaas­sa kau­pun­gis­sa, jos­sa luo­vuu­del­le ja ”hul­luil­le­kin” ide­oil­le on ra­jat­to­mas­ti ti­laa ja mah­dol­li­suuk­sia.

Elo­ku­va so­pii kai­kil­le luo­vaa työ­tä te­ke­vil­le, sitä opis­ke­le­vil­le sekä pel­käs­tään luo­vuu­den mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

– Jo­en­suus­sa vii­me kuus­sa jär­jes­te­tyn Soh­jo ta­pah­tu­man ins­pi­roi­ma­na otet­tiin täs­tä dok­ka­ri-hom­mas­ta kop­pia ja yh­dis­tet­tiin se toi­seen mie­les­sä pyö­ri­nee­seen aja­tuk­seen, pai­kal­li­sen me­di­a­kol­lek­tii­vin pe­rus­ta­mi­seen. On­nek­si Ou­to­kum­mus­sa ote­taan hy­väl­lä asen­teel­la täl­lai­set luo­vat ju­tut jois­ta ei kos­kaan tie­dä mitä kaik­kea niis­tä voi ke­hit­tyä. Niin­pä jär­jes­tä­mi­nen oli help­poa. Ja kun meil­tä löy­tyy vie­lä kau­pun­gis­ta elo­ku­va­te­at­te­ri, niin tuli fii­lis et­tei tätä voi jät­tää to­teut­ta­mat­ta, to­te­aa me­di­a­kol­lek­tii­vin pe­rus­ta­mis­ta jo hy­vän ai­kaa suun­ni­tel­lut Mai­nos­toi­mis­to An­ti­bo­xin yrit­tä­jä Timo Kum­pu­lai­nen.

– Me­di­a­kol­lek­tii­vin aja­tuk­se­na on juu­ri tä­män­kal­tai­nen tapa tuo­da me­dia-alal­la ole­via tai sii­tä kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä yh­teen, li­sää Hen­ri El­si­nen, toi­nen ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jis­tä.

Aal­to Yli­o­pis­to ku­vai­lee elo­ku­vaa seu­raa­vas­ti:

”Maa­il­man muut­ta­mi­seen ei ole val­mis­ta kaa­vaa. Ra­di­cal Cre­a­ti­ves -do­ku­ment­ti tun­nis­taa luo­vuu­den po­ten­ti­aa­lin voi­ma­na maa­il­man­laa­jui­sel­le muu­tok­sel­le koh­ti hou­kut­te­le­vam­paa ja mo­ni­ää­ni­sem­pää tu­le­vai­suut­ta.

Tun­nin mit­tai­nen elo­ku­va tut­kii ra­di­kaa­lis­ti luo­vaa ajat­te­lua ja toi­min­taa ali­hyö­dyn­net­ty­nä, ja usein it­ses­sä tun­nis­ta­mat­to­ma­na voi­ma­na. Tai­teel­li­ses­ti ja vi­su­aa­li­ses­ti vai­kut­ta­va do­ku­ment­ti tuo esiin in­hi­mil­li­siä nä­kö­kul­mia jat­ku­vas­ti uu­den ja tun­te­mat­to­man ää­rel­lä ole­vien muu­tok­sen­te­ki­jöi­den kaut­ta. Se on ta­ri­na epäi­lys­ten voit­ta­mi­ses­ta ja yh­tei­söl­li­sen luo­van ener­gi­an löy­tä­mi­ses­tä.”

Elo­ku­va näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa Poh­jois-Kar­ja­las­sa elo­ku­va­te­at­te­ri Ma­ri­tas­sa Ou­to­kum­mus­sa tors­tai­na 28.3. klo 15.15.

Elo­ku­van paik­ka­kun­nal­le on jär­jes­tä­nyt tois­tai­sek­si ni­me­ä­mä­tön me­di­a­kol­lek­tii­vi Ou­to­kum­mus­ta. Ou­to­kum­mun kau­pun­ki tar­jo­aa kai­kil­le mak­sut­to­man näy­tök­sen.