RÄÄK­KY­LÄ / Riit­ta Mik­ko­nen

Kevään kylmät yöt vievät puutarhurin yöunet, mutta vastaavasti kukkien ja hyötykasvien taimien kasvatus antaa paljon.

Päs­si­kal­li­on puu­tar­ha­ti­la Rääk­ky­län Jaa­mal­la val­mis­tau­tuu 10-vuo­tis­juh­laan­sa. Oi­ke­as­ti juh­lan ai­ka oli­si ol­lut vii­me ke­sä­nä. Ko­ro­na siir­si juh­lia, mut­ta nyt voi sa­mal­la juh­lia kas­vi­huo­neen täyt­tä kym­men­tä.

– Kas­vi­huo­ne ra­ken­net­tiin toi­se­na ke­sä­nä, en­sim­mäi­sen ke­sän tuo­tan­to oli pel­käs­tään avo­maal­ta, muis­te­lee Ai­ja Bo­ehm-Ti­ai­nen.

Ai­ja ja mie­hen­sä Ju­ha­ni Ti­ai­nen asui­vat vie­lä vuo­si­tu­han­nen alus­sa Kon­ti­o­lah­del­la. Ai­ja työs­ken­te­li sil­loin lää­kin­tä­vah­ti­mes­ta­ri-sai­raan­kul­jet­ta­ja­na, ny­kyi­sin vas­taa­vaa am­mat­tia kut­su­taan en­si­hoi­ta­jak­si.

Ti­ai­sil­la oli kai­puu maa­seu­dul­le, ja he al­koi­vat kat­sel­la puu­tar­han­pi­toon so­pi­via pien­ti­lo­ja Poh­jois-Kar­ja­lan ete­lä­o­sis­ta. Piti ol­la riit­tä­väs­ti pel­toa, ja kuu­si­hen­ki­sel­le per­heel­le riit­tä­vä talo.

– Mon­ta käy­tiin kat­so­mas­sa.

So­pi­van va­loi­sa ja he­del­mäl­li­sel­tä vai­kut­ta­va paik­ka löy­tyi Jaa­mal­ta. Ki­teen­tiel­tä on pie­net pät­kät hiek­ka­tie­tä, etäi­syy­det sekä Ki­teen et­tä Rääk­ky­län suun­taan ovat koh­tuul­li­set.

Ai­ja pe­rus­ti toi­mi­ni­men Päs­si­kal­li­on puu­tar­ha­ti­la hei­nä­kuus­sa 2011. Aluk­si aja­tuk­se­na oli kes­kit­tyä mar­joi­hin ja hyö­ty­kas­vei­hin.

– Puu­tar­has­sa oli jon­kin ver­ran val­mii­na vii­ni­mar­ja­pen­sai­ta, pel­toon is­tu­tet­tiin sit­ten tyr­niä, va­del­maa, sas­ka­to­nia, pen­sas­mus­tik­kaa. Myös li­sää mus­ta­he­ruk­kaa, sekä krii­ku­na- ja ome­na­pui­ta.

Kukkien kevät

Ai­ka pian al­koi kui­ten­kin tul­la mie­leen lait­taa kas­va­maan myös ke­sä­kuk­kia. Kas­vi­huo­neen ra­ken­ta­mi­nen toi­se­na ke­vää­nä mah­dol­lis­ti pi­tem­män kas­vu­kau­den. Sitä tar­vi­taan niin hyö­ty­kas­vien tai­mil­le kuin ke­sä­ku­kil­le­kin.

Ke­sä­myyn­ti al­kaa or­vo­keis­ta, jot­ka kes­tä­vät hy­vin läm­pö­ti­lan vaih­te­lua ja kyl­miä öi­tä. Pe­rin­tei­ses­ti äi­tien­päi­vän al­la myy­dään or­vok­ke­ja. Ne ovat en­sim­mäi­siä mitä vie­dään hau­doil­le­kin. Mui­den kuk­kien kans­sa pi­tää odot­taa ke­säi­sem­piä olo­suh­tei­ta.

– Pa­ras­ta täs­sä työs­sä on asi­ak­kai­den kans­sa jut­te­lu, miet­tiä yh­des­sä heil­le so­pi­via kas­ve­ja.

Kyl­mät yöt val­vot­ta­vat puu­tar­hu­ria. Vaik­ka kas­vi­huo­nees­sa on läm­pö­pu­hal­ti­met, ne ovat kui­ten­kin ko­nei­ta, ei­kä iki­nä voi ol­la täy­sin var­ma nii­den toi­min­nas­ta.

– Yh­te­nä yö­nä, kun tu­lin tar­kis­tus­käyn­nil­le, toi­sen suu­auk­ko löi lies­kaa.

Nämä vii­kot ovat rat­kai­se­via, ja stres­saa­vin vai­he puu­tar­ha­y­rit­tä­jän työs­sä. Mi­kä­li kas­vus­to pa­lel­tui­si, tai koko kas­vi­huo­ne pa­lai­si, sii­nä me­ni­si vuo­den työ ja tu­lot. Myös vii­me tal­ven lu­mi­kuor­ma ai­heut­ti huol­ta.

– On­nek­si eh­dit­tiin pu­dot­taa lu­met ajois­sa, kak­si­ker­rok­si­sen muo­vi­kat­teen uloin osa on sil­ti osin vau­ri­oi­tu­nut.

Ai­ja Bo­ehm-Ti­ai­nen an­taa­kin täy­den tun­nus­tuk­sen puo­li­sol­leen oman yri­tyk­sen­sä tu­ki­pi­la­ri­na. Vaik­ka Ju­ha­ni on osan vii­kos­ta mat­ka­töis­sä, apua on saa­ta­vis­sa niin ko­ne­hom­miin kuin eteen tu­le­vien pul­mien rat­kai­suun­kin.

Suu­ri apu on myös las­ten, sekä mui­den su­ku­lais­ten ja tut­ta­vien tal­koo­a­vus­ta. Eten­kin 80-vuo­ti­aan, Piek­sä­mä­el­lä asu­van äi­din vie­rai­lut ovat ter­ve­tul­lei­ta.

– Il­man hei­tä en mi­ten­kään pär­jäi­si.

Miljoonakellot eri väreissä

Yö­pak­kas­ten hel­lit­tä­es­sä al­kaa puu­tar­hu­rin pa­ras kau­si. Tai­met ovat kas­va­neet myyn­ti­mit­toi­hin­sa ja ku­kat aloit­te­le­vat ku­kin­taan­sa. Toi­mit­ta­ja yrit­tää hah­mot­taa va­li­koi­man laa­juut­ta ky­sy­mäl­lä la­jik­kei­den mää­rää.

– Älä kysy, yk­sin mil­joo­na­kel­lo­ja on 17 eri vä­riä.

Mil­joo­na­kel­lo on mo­nen suo­sik­ki, syys­tä. Pait­si et­tä mo­neen pi­haan ja sei­nä­vie­reen so­pi­via vä­ri­vaih­to­eh­to­ja on pal­jon, on kas­vi vä­häl­lä­kin huo­mi­ol­la kii­tol­li­nen ja pal­kit­see kas­vat­ta­jan­sa lois­tol­laan pit­käl­le syk­syyn. Sitä asi­ak­kaat ha­lu­a­vat, ja sitä on help­po suo­si­tel­la.

Toi­sil­le on tär­ke­ää ku­kan help­po­hoi­toi­suus, et­tä kas­te­lu riit­tää. Toi­sil­le taas koko idea on sii­nä, et­tä is­tu­tuk­sia saa hoi­taa, nyp­piä kuih­tu­nei­ta kuk­kia ja sa­mal­la vaik­ka ju­tel­la hoi­vat­ta­val­leen. Esi­mer­kik­si mar­ket­ta vaa­tii huol­toa.

– Pa­ras­ta täs­sä työs­sä on asi­ak­kai­den kans­sa jut­te­lu, miet­tiä yh­des­sä heil­le so­pi­via kas­ve­ja.

Edus­ti­pa ke­sä­kuk­kien ys­tä­vä mitä tyyp­piä hy­vän­sä, yh­teis­tä on se, et­tä han­kin­ta­vai­hees­sa ol­laan hy­väl­lä tuu­lel­la ja suun­ni­tel­mis­ta on mu­ka­va ju­tel­la asi­an­tun­ti­jan kans­sa.

Var­sin­kaan nii­nä het­ki­nä ei puu­tar­ha­y­rit­tä­jä en­tis­tä työ­tään kai­paa. En­si­hoi­ta­ja­na­kin to­sin pa­ras­ta oli­vat asi­ak­kai­den koh­taa­mi­set, ja hei­dän ti­lan­tee­seen­sa avun an­ta­mi­nen.

– Ka­ve­rei­den ker­to­man mu­kaan työn stres­saa­vuus on en­ti­ses­tään kas­va­nut, ai­kaa pa­neu­tua asi­ak­kaan huo­liin ei ole akuut­tia hoi­toa enem­pää ole.

Ai­ja Bo­ehm-Ti­ai­nen vaih­toi alaa työn epä­sään­nöl­li­syy­den vuok­si, mut­ta myös sik­si, et­tei työ ol­lut va­ki­tuis­ta, vaan pät­kis­sä. Epä­var­muus pa­hen­taa hoi­to­työn jat­ku­vaa stres­saa­vuut­ta en­ti­ses­tään.

Puu­tar­ha­y­rit­tä­jyy­den stres­si vaih­te­lee vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan, ku­ten työn luon­ne­kin. Vä­lil­lä saa tou­hu­ta viik­ko­kau­det it­sek­seen kyl­vö­jen ja tai­mien kou­li­mi­sen pa­ris­sa. Tou­ko­kuus­ta ke­sä­kuul­le aa­mu­päi­vät to­ril­la ja il­ta­päi­vät puu­tar­ha­ti­lal­la, jon­ne asi­ak­kaat ovat myös ter­ve­tul­lei­ta.

– Tyt­tä­ren saan muu­ta­mak­si vii­kok­si avuk­si, mut­ta muu­ten työs­ken­te­len yk­sin, eli kan­nat­taa var­mis­taa soit­ta­mal­la, et­tä olen pai­kal­la.

Kym­men­tä toi­min­ta­vuot­ta juh­li­taan kah­vit­te­le­mal­la jos­sain vai­hees­sa ke­sän kyn­nyk­sel­lä. Mu­kaan juh­lin­taan on lu­pau­tu­nut myös mui­ta tuo­te­myy­jiä.

Ke­sän kään­ty­es­sä syk­syyn on sa­don­kor­juun ai­ka. Osa mar­jois­ta me­nee it­se­poi­min­ta­na, osan Ai­ja keit­te­lee hil­loik­si, joi­ta on myyn­nis­sä Rääk­ky­läs­sä kä­si­työ­läis­ten ja pien­tuot­ta­jien yh­tei­ses­sä On­nen kau­pas­sa.

Jul­kais­tu 19.5. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa