Ki­teel­lä Van­han Pu­hok­sen mil­jöös­sä jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma ko­ko­aa yh­teen ih­mi­siä naut­ti­maan, ren­tou­tu­maan , ta­paa­maan ih­mi­siä ja ot­ta­maan ilon ir­ti vuo­den pi­meim­mäs­tä vuo­de­na­jas­ta. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys yh­des­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa ja se jär­jes­te­tään nyt kol­mat­ta ker­taa.

Tänä vuon­na ta­pah­tu­mas­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­sen pal­jon va­lais­tuk­seen ja eri­lai­sia va­lo­e­le­ment­te­jä on ri­po­tel­tu pit­kin ta­pah­tu­ma-alu­et­ta.

–Ta­voit­tee­na on teh­dä elä­myk­siä elä­myk­sen si­sään eli pit­kin ta­pah­tu­ma-alu­et­ta voi ko­kea ja näh­dä eri­lai­sia va­lo­jut­tu­ja, ker­too Kai­su Lei­no­nen Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­ses­tä.

Ta­pah­tu­man pää­va­lai­sus­ta vas­taa Ris­to Ta­ka­la ja Jan­ne Käyh­kö, mut­ta va­lai­sun te­ke­mi­seen osal­lis­tuu mo­nia mui­ta te­ki­jöi­tä. Pu­hok­sel­le tär­ke­ät ve­sis­töt pää­se­vät esil­le “Pu­hok­sen läh­de” -va­lo­tai­de­te­ok­ses­sa, jon­ka to­teut­taa Jimi Kof­fert.

Ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyy myös tam­pe­re­lai­nen tu­li­ryh­mä Flam­ma, joka rik­koo esi­tyk­sil­lään pe­rin­tei­sen sir­kuk­sen ja te­at­te­rin ra­jo­ja.

Yk­si kes­kei­nen osa Pu­hok­sen va­lo­ja on mo­ni­puo­li­set myyn­ti­pis­teet pe­rin­ne­na­ve­tan ym­pä­ris­tös­sä. Lu­vas­sa on suo­lais­ta ja ma­ke­aa syö­tä­vää pai­kan pääl­lä nau­tit­ta­vak­si ja ko­tiin os­tet­ta­vak­si. Li­säk­si eri­lai­set kä­si­työ­myy­jät tuo­vat ta­pah­tu­maan jo ri­pauk­sen tu­le­vaa jou­lu­nai­kaa.

Pu­hok­sen va­lot 18.11. klo 15.00-19.30 Van­has­sa Pu­hok­ses­sa Ki­teel­lä, Myl­ly­nie­mi 4 82430 Pu­hos