Kiteen Puhos valittiin huhtikuussa vuoden 2024 Suomen vuoden kyläksi ja voittoa juhlistetaan lauantaina 25.5. kello 17–20 Vanhassa Puhoksessa järjestettävässä kesän avaus -tapahtumassa.

– Ke­sän avaus -ta­pah­tu­ma on il­ta­pai­not­tei­nen, koko per­heen ta­pah­tu­ma, mis­sä li­ve­mu­siik­ki soi ja nau­ti­taan yh­des­sä olos­ta. Pe­rin­ne­na­ve­tan la­val­le nou­see tun­net­tu­ja bii­se­jä soit­ta­va Rau­ta­va­ras­to-yh­tye ja toi­vot­ta­vas­ti tans­si­lat­ti­al­la näh­dään ko­vaa vi­pi­nää, ker­too Kai­su Lei­no­nen Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­ses­tä.

Ke­sän avaus -ta­pah­tu­mas­sa on mu­sii­kin li­säk­si Kak­ku­lei­pu­ri Han­nan kah­vi­la, mis­sä on myyn­nis­sä ma­koi­sia herk­ku­ja. Myl­ly­ra­vin­to­la Wan­ha Pu­hos avaa oven­sa tal­ven jäl­keen ja leik­ki­puis­to on leik­ki­jöi­den käy­tös­sä.

Van­han Pu­hok­sen kesä on täyn­nä mui­ta­kin ta­pah­tu­mia. Ke­sä­kuus­sa alu­eel­la jär­jes­te­tään muun mu­as­sa koko per­heel­le suun­nat­tu har­ras­te­a­jo­neu­vo­ta­pah­tu­ma East End sekä Van­han Pu­hok­sen ju­han­nus. Hei­nä­kuus­sa lu­vas­sa on muun mu­as­sa Pu­hok­sen pe­rin­ne­päi­vät, il­ta­to­re­ja ja elo­kuus­sa jär­jes­te­tään ve­net­si­a­lai­set.

Van­ha Pu­hos on au­ki ke­sän jo­kai­se­na päi­vä­nä. Pu­hos­vir­ran luon­to­reit­ti­kin val­mis­tuu ke­sään men­nes­sä. Ke­säl­lä Pu­hok­ses­sa jär­jes­te­tään myös lap­sil­le lii­kun­ta­ker­ho­ja kol­me ker­taa vii­kos­sa ja hei­nä­kuus­sa ker­ran vii­kos­sa. Vii­me ke­sä­nä Van­haan Pu­hok­seen tul­lut tree­ni­kont­ti avau­tuu ylei­seen käyt­töön lau­an­tai­na 25.5. ja on au­ki joka päi­vä kel­lo 9–21 elo­kuun lop­puun as­ti. Tree­ni­kont­ti si­säl­tää mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man kun­to­sa­li­lait­tei­ta Li­säk­si Van­han Pu­hok­sen alu­eel­ta löy­tyy myös ui­ma­paik­ka. Li­sä­tie­to­ja pal­ve­luis­ta löy­tyy osoit­tees­ta van­ha­pu­hos.blogs­pot.fi.