2000-luvun alkuvuosilta tutut Pöytärummutuksen SM-kisat tekevät paluun, tällä kertaa Joensuuhun 11. heinäkuuta.

Val­ta­kun­nan mes­ta­ruut­ta ta­voi­tel­laan mah­dol­li­sim­man näyt­tä­väl­lä, haus­kal­la ja tai­dok­kaal­la esi­tyk­sel­lä. Vi­de­o­näyt­tei­tä ale­taan ot­ta­maan vas­taan 20.3. ja osal­lis­tu­mi­sai­kaa on 30.4. saak­ka.

Kil­pai­lu on kai­kil­le avoin ja sii­hen ha­e­taan vi­de­o­näyt­teel­lä huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä. Kah­dek­san fi­na­lis­tia ovat sel­vil­lä tou­ko­kuus­sa.

– Kaik­ki rum­pa­lit ja muut ryt­mik­käät tyy­pit ovat saa­neet ikän­sä kuul­la mui­den ih­mis­ten kri­tiik­kiä pul­pet­tien ja ruo­ka­pöy­tien na­put­te­lus­ta. Nyt on pa­ras het­ki 17 vuo­teen am­men­taa sii­tä mi­nuu­tin mit­tai­set tai­don­näyt­teet ja lä­het­tää meil­le kar­sin­ta­vi­deo, sil­lä nyt sil­le osaa­mi­sel­le on to­del­la­kin käyt­töä, sa­noo ta­pah­tu­man tuot­ta­ja Tee­mu Laa­so­nen.

Vi­de­o­näy­te saa ol­la mak­si­mis­saan yh­den mi­nuu­tin mit­tai­nen, jos­sa pöy­tä­rum­mut­ta­ja an­taa näyt­teen tai­dois­taan. Vi­de­o­näyt­tei­den pe­rus­teel­la va­li­taan kah­dek­san fi­na­lis­tia hei­nä­kuun 11. päi­vä­nä Jo­en­suun to­ril­la jär­jes­tet­tä­vään fi­naa­li­ta­pah­tu­maan.

– Punk­hen­ki­nen soit­to­vä­li­nei­den ha­jot­ta­mi­nen ei ole sal­lit­tua, kos­ka muu­ten ei fi­naa­lis­sa seu­raa­val­le esiin­ty­jäl­le jää soi­tin­ta mil­lä soit­taa. Mut­ta kaik­ki muut sho­we­le­men­tit, ku­ten pu­keu­tu­mi­nen ja ko­re­og­ra­fia on suo­ta­vaa ja toi­vot­ta­vaa, Laa­so­nen täs­men­tää.

Fi­naa­lis­sa inst­ru­ment­ti­na on pe­rin­tei­nen pui­nen säi­ly­tys­ti­lal­la va­rus­tet­tu pul­pet­ti, joka sei­soo pui­sen ko­rok­keen pääl­lä.

Oh­jeet vi­de­o­näyt­teen lä­het­tä­mi­seen löy­ty­vät osoit­tees­ta: jo­en­suun­fil­li.fi/po­y­ta­rum­mu­tuk­sen-sm