Kansainvälisesti tunnustusta kerännyt valokuvaaja Salla Seeslahti tuo ainutlaatuisen valokuvanäyttelynsä Outokummun kirjastoon.

Näyt­te­ly, joka kan­taa ni­meä Poh­jo­lan Pol­ku­ja, tar­jo­aa kat­so­jil­leen sy­väl­li­sen kur­kis­tuk­sen poh­joi­sen luon­non kau­neu­teen ja herk­kyy­teen, esit­tä­en met­sis­säm­me elä­viä pe­to­ja per­soo­nal­li­si­na ja il­meik­käi­nä eläi­mi­nä.

Poh­jo­lan Pol­ku­ja esit­te­lee mat­kaa läpi ark­ti­sen luon­non, do­ku­men­toi­den sen ai­nut­laa­tui­sia mai­se­mia ja la­je­ja. Sees­lah­den työs­sä huo­kuu eri­tyi­nen luon­to­suh­de ku­vaa­jal­le omi­nai­seen tum­man­pu­hu­vaan ja rou­he­aan tyy­liin.

– Luon­to on an­ta­nut mi­nul­le pal­jon; tämä näyt­te­ly on ta­pa­ni an­taa jo­tain ta­kai­sin, ja­kaa sen kau­neus nii­den kans­sa, jot­ka ei­vät muu­toin ole poh­ti­neet omaa luon­to­suh­det­taan tai saa­neet mah­dol­li­suut­ta luo­da sy­vem­pää kä­si­tys­tä omas­ta kan­nas­taan, sa­noo Sees­lah­ti.

Poh­jo­lan Pol­ku­ja -va­lo­ku­va­näyt­te­ly
Ou­to­kum­mun kir­jas­tos­sa 2.4-29.4.2024.

Näyt­te­ly tar­jo­aa vie­rai­li­joil­le mah­dol­li­suu­den ko­kea poh­jo­lan luon­non lumo lä­hie­täi­syy­del­tä, sen kaut­ta Sees­lah­ti toi­voo li­sää­vän­sä tie­toi­suut­ta ja vä­hen­tä­vän vi­haa tai pel­ko­ja, mitä ny­kyi­nen so­me­kult­tuu­ri liet­soo var­sin­kin pe­to­e­läin­ky­sy­mys­ten ym­pä­ril­lä.

Näyt­te­ly on avoin 2.4-29.4.2024 ajan kir­jas­ton au­ki­o­lo­jen mu­kai­ses­ti ja sii­hen on va­paa pää­sy.

Kaik­ki ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta tu­tus­tu­maan näi­hin ai­nut­ker­tai­siin te­ok­siin ja tu­tus­tu­maan maa­il­maan Sal­la Sees­lah­den sil­min.