Team Eduxin Niina Virtanen ja Hiihtokulma-joukkueen Juho Neuvonen olivat Ilomantsissa 44. kerran hiihdetyn Pogostan Hiihdon nopeimmat 50 kilometrin perinteisellä hiihtotavalla.

– Meni oi­kein nap­piin. Tä­nään va­lin­ta­na oli ta­sa­työn­tö. Tosi hy­vin jak­soin. Osan jyr­kim­mis­tä töm­py­röis­tä vä­hän ke­ven­sin ja tu­lin haa­ra­juok­sul­la, mut­ta osan jak­soin hy­vin työn­tää­kin. Ei ol­lut mi­tään on­gel­mia jak­sa­mi­sen kans­sa, nais­ten sar­jan voit­ta­ja Vir­ta­nen sa­noi.

Toi­sek­si hiih­ti jo­en­suu­lai­nen Wil­ma Jyl­hä ja kol­man­nek­si Liek­san Hiih­to­seu­ran Mar­jut Tu­ru­nen.

Po­gos­tan Hiih­don en­si­ker­ta­lai­nen Juho Neu­vo­nen hiih­ti suu­rim­man osan mat­kas­ta yk­sin.

– En ole en­nen näin pit­kää mat­kaa ta­sa­työn­tä­nyt. Vä­hän jän­nit­ti, kuin­ka ai­kai­sin us­kal­taa läh­teä kar­kuun. Ai­ka lail­la yk­sik­seen sai hiih­del­lä. Hie­no reis­su ja mah­ta­va reit­ti, Hiih­to­kul­ma-jouk­ku­ees­sa hiih­tä­nyt Neu­vo­nen sa­noi.

Päi­vän suo­ri­tus oli Neu­vo­sel­le har­joi­tus kau­den vii­mei­siin ki­soi­hin.

– 50 ki­lo­met­riä on hyvä har­joi­tus lop­pu­kau­den kar­ke­loi­ta koh­ti ja en­nen kaik­kea Ina­rin SM-kil­pai­lui­hin sekä Ro­va­nie­men Suo­men Cu­piin, jot­ka hää­möt­tä­vät isom­pi­na ta­voit­tei­na.

Va­paan hiih­to­ta­van 50 ki­lo­met­ril­lä päi­vän no­pein nai­nen oli Hiih­to­kul­ma-jouk­ku­een Jo­han­na Py­kä­läi­nen ja no­pein mies Pol­vi­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Kari Hei­ku­ra.

50 ki­lo­met­rin li­säk­si Po­gos­tan Hiih­dos­sa hiih­det­tiin 30 ki­lo­met­riä sekä pe­rin­tei­sel­lä et­tä va­paal­la hiih­to­ta­val­la.