Eri puolilla maakuntaa järjestetään jälleen kesäkuussa yhteensä 12 Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kustantamaa Ässäkokki-kurssia, jotka ovat lapsille ilmaisia.

Kurs­sien si­säl­lön ja­oh­jauk­sen PKO os­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Mar­toil­ta. PKO ja Poh­jois-Kar­ja­lan Mar­tat ovat yh­teis­työs­sä jär­jes­tä­neet ala­kou­lui­käis­ten kok­ki­kurs­se­ja myös ai­em­pi­na ke­si­nä. Kurs­seil­la ko­ka­taan re­sep­teil­lä, jois­sa suo­si­taan ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta, käy­te­tään suo­laa ja so­ke­ria ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti ja ras­van läh­tei­nä suo­si­taan kas­vi­pe­räi­siä tuot­tei­ta.

Äs­sä­kok­ki-kurs­sit ovat val­ta­kun­nal­li­nen ko­ko­nai­suus, jos­sa ovat mu­ka­na S-ryh­män osuus­kau­pat sekä Mart­ta­liit­to. Kurs­si-il­moit­tau­tu­mi­nen on avoin­na säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa: bit.ly/as­sa­kok­ki2023. Kurs­sil­le mah­tuu 12 osal­lis­tu­jaa/kurs­si.