Sirkkalan liikku­mis­kes­kuksessa järjestetään kesällä kaikille avoimia perhevuoroja. Perhevuoroille voivat tulla kaiken ikäiset.

Vuo­rol­la pää­see temp­pui­le­maan si­sä­par­kou­ra­lu­eel­le, pe­laa­maan e-ur­hei­lu­a­lu­eel­la tie­to­ko­ne- ja Pla­ys­ta­ti­on-pe­le­jä, kii­pei­le­mään boul­de­roin­ti­sei­näl­le ja liik­ku­maan va­paas­ti lii­kun­ta­sa­liin.

Per­he­vuo­roil­le voi­vat tul­la kai­ken ikäi­set.

Per­he­vuo­rot ovat vii­te­nä pe­räk­käi­se­nä kes­ki­viik­ko­na kel­lo 10–16. En­sim­mäi­nen vuo­ro on ke­sä­kuun 12. päi­vä ja vii­mei­nen 10. hei­nä­kuu­ta.

– Vuo­ro on aja­tel­tu per­hei­den yh­tei­sel­le liik­ku­mi­sel­le. Sirk­ka­las­sa liik­ku­mi­sen mah­dol­li­suu­det ovat mo­ni­puo­li­set ja us­kom­me, et­tä per­he­vuo­rot tuo­vat per­heil­le ki­van ta­van viet­tää ke­sää, kom­men­toi nuo­ri­so­työn suun­nit­te­li­ja An­nu Jan­tu­nen.

Al­le 10-vuo­ti­ail­la lap­sil­la tu­lee ol­la mu­ka­na huol­ta­ja tai van­hem­pi si­sa­rus. Huol­ta­jat ovat vas­tuus­sa las­ten­sa tur­val­li­suu­des­ta.

Sirk­ka­las­sa on ke­sän ai­ka­na omia vuo­ro­ja myös nuo­ril­le.

Tar­kem­mat tie­dot Sirk­ka­lan toi­min­nois­ta osoit­tees­sa jo­en­suu.fi/sirk­ka­lan-liik­ku­mis­kes­kus