Kontiolahdella Kotiseutukeskuksen pihan ympäristössä järjestetään koko perheen talvitapahtuma lauantaina 11.2.

Ta­pah­tu­mas­sa asuk­kaat haas­te­taan Kon­ti­o­lah­den juh­la­vuo­den hen­ges­sä ra­ken­ta­maan 150 lu­miuk­koa Ko­ti­seu­tu­kes­kuk­sen pi­hal­le sekä osal­lis­tu­maan lumi-ins­tal­laa­ti­on to­teu­tuk­seen.

Li­säk­si pai­kal­li­nen lu­mi­veis­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut tai­tei­li­ja Miia Ro­se­nius pi­tää ta­pah­tu­mas­sa kai­kil­le avoi­men lu­mi­veis­tos­työ­pa­jan kel­lo 11–14 vä­li­se­nä ai­ka­na, jol­loin Ko­ti­seu­tu­kes­kuk­sen pi­haan val­mis­te­taan lumi-ins­tal­laa­tio.

Työ­pa­jaan ei ole en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Työ­pa­jaan voi osal­lis­tua liu­ku­val­la pe­ri­aat­teel­la ai­ka­vä­lil­lä kel­lo 11–14.

Sa­maan ai­kaan Kon­ti­o­lah­den Kä­si­työ­läi­set ry pi­tää Ko­ti­seu­tu­kes­kuk­sen tu­vas­sa kai­kil­le avoin­ta neu­lon­tak­li­nik­kaa. Pai­kal­le saa tul­la vil­la­lan­gan ja puik­ko­jen kans­sa opet­te­le­maan neu­lo­mis­ta tai muu­ten vain neu­lo­maan yh­des­sä mui­den kans­sa läm­pi­mäs­sä tu­vas­sa.

Ko­ti­seu­tu­kes­kus tar­joi­lee ta­pah­tu­mas­sa her­ne­sop­paa, pan­nu­kak­kua ja kuu­maa juo­maa mak­sua vas­taan.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Kon­ti­o­lah­den kun­ta yh­teis­työs­sä Kon­ti­o­lah­ti-seu­ran ja Kon­ti­o­lah­den Kä­si­työ­läis­ten kans­sa.