Padel X Joensuu avaa ovensa maanantaina 9.10.2023 osoitteessa Käkisalmenkatu 33 Pohjois-Karjalan Osuuskaupan omistamissa tiloissa.

Pa­del X on vuon­na 2021 pe­rus­tet­tu lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lan star­tup. Kes­kuk­ses­sa on yh­teen­sä yh­dek­sän WPT-ta­son pa­del-kent­tää, jois­ta kak­si on vi­ral­li­sia kil­pa­kent­tiä täy­si­mit­tai­sil­la ha­ku­a­lu­eil­la.

Pe­li­ko­ke­muk­sen ohel­la Jo­en­suun kes­kus pal­ve­lee asi­ak­kai­taan laa­duk­kail­la sau­na­ti­loil­la, kyl­mä­al­taal­la, kun­to­sa­lil­la ja ti­la­vil­la spa-hen­ki­sil­lä pu­keu­tu­mis­ti­loil­la. Kes­kuk­sel­ta löy­tyy myös pa­del-shop, jos­ta har­ras­ta­jat löy­tä­vät kai­ken tar­vit­ta­van la­jin aloit­ta­mi­seen. Mi­kä­li laji ei ole en­tuu­des­taan tut­tu, tai jos omaa pe­li­tek­niik­kaa ha­lu­aa vie­lä ke­hit­tää, Pa­del X Jo­en­suu tar­jo­aa myös val­men­nuk­sia kai­ken ta­soi­sil­le har­ras­ta­jil­le.

Va­ki­o­vuo­rot ovat nyt jo myyn­nis­sä ja eten­kin ar­ki-il­to­jen ajat ovat jo täyt­ty­neet no­pe­as­ti. Heti kes­kuk­sen avaa­mi­sen jäl­keen käyn­nis­te­tään myös mo­net Pa­del X -kon­sep­tis­sa tu­tuik­si tul­leet viik­ko­ta­pah­tu­mat, tur­nauk­set sekä X Le­a­gue, joi­den pa­ris­sa on help­po löy­tää oman ta­sois­ta pe­li­seu­raa ja pe­li­ka­ve­rei­ta sekä ke­hit­tää omaa pe­liä – tai vaik­ka kil­pail­la hui­mis­ta ra­ha­pal­kin­nois­ta.

PKO ra­ken­nut­taa kes­kuk­sen Pa­del X:n toi­vei­den mu­kai­ses­ti, min­kä jäl­keen Pa­del X vuok­raa sen käyt­töön­sä. KRV-ura­koit­si­ja­na on kon­ti­o­lah­te­lai­nen Mas­ter Ko­dit Oyt. Noin 3,5 mil­joo­naa eu­roa mak­sa­van pa­del-kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen tuo 59,5 hen­ki­lö­työ­vuo­den ver­ran töi­tä pai­kal­li­sil­le ra­ken­nu­sa­lan toi­mi­joil­le.