Niemisen Urheilijat on hakenut jalkapallokentän ja sen ympäristön kohentamiseen sekä Niemisen Urheilutalon remontointiin leader-rahoitusta.

Mi­kä­li seu­ra saa myön­tei­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen hank­keel­le, tar­vit­see seu­ra pus­ku­ri­ra­han hank­keen aloit­ta­mi­seen. Suun­ni­tel­man mu­kaan hank­keen to­teu­tu­mi­sai­ka on 1.8.2023-1.8.2026.

Ur­hei­lu­seu­ral­la on tar­koi­tus uu­sia ja suu­ren­taa Nie­mi­sen ky­läl­lä si­jait­se­va jal­ka­pal­lo­kent­tä, kun­nos­taa kat­so­moa ja ra­ken­taa se­los­ta­jan­kop­pi. Li­säk­si sa­mal­la re­mon­toi­daan Nie­mi­sen Ur­hei­lu­ta­lon ik­ku­nat ja ovet sekä li­sä­tään ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tys­tä. Pe­rus­te­lui­na ha­ke­muk­ses­sa to­de­taan, et­tä vuon­na 2022 ta­pah­tu­nut Nie­mi­sen Ur­hei­li­joi­den sar­ja­nou­su ja nuor­ten jal­ka­pal­lo­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen on kan­nus­ta­nut seu­raa pa­nos­ta­maan jal­ka­pal­lo­ken­tän ym­pä­ris­töön ja toi­min­nan mo­ni­puo­lis­ta­mi­seen. Nie­mi­sen ur­hei­lu­kent­tä on val­mis­tu­nut vuon­na 1971.

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus päät­ti myön­tää pus­ku­ri­lai­naa, mi­kä­li Nie­mi­sen Ur­hei­li­jat saa myön­tei­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen hank­keel­leen