Lieksan perinteinen joulualustapahtuma Naisten messut järjestetään 26.11. kello 10–14 Brahea-kampuksella (Kuhmonkatu 30).

Mes­su­paik­ka­na toi­mi­va Bra­hea-kam­pus on ken­gä­tön kou­lu ja ken­gät­tö­myyt­tä nou­da­te­taan myös mes­suil­la, jo­ten si­sä­ken­gät tai vil­la­su­kat voi ot­taa mu­kaan. Ken­kiä toki on mah­dol­lis­ta pi­tää ja­las­sa, kun lait­taa ovel­la tar­jol­la ole­vat suo­jat ken­kien pääl­le.

Nais­ten mes­suil­le on va­rat­tu pöy­tiä ai­kai­sem­pien vuo­sien tah­tiin ja os­tok­sia on­kin mah­dol­lis­ta teh­dä yli nel­jäl­lä­kym­me­nel­lä myyn­ti­pis­teel­lä. Tar­jon­taa on kä­si­töis­tä lei­von­nai­siin sekä tai­tee­seen. Mo­net myy­jis­tä ovat tut­tu­ja jo ai­kai­sem­mil­ta mes­suil­ta.

Toi­vom­me, et­tä kaik­ki käy­vät jät­tä­mäs­sä jäl­ken­sä, kuka tie­tää Suo­men suu­rim­paan yh­teis­neu­lee­seen.

Mes­suil­la py­ri­tään kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta pai­kal­li­suu­teen sekä yh­tei­söl­li­syy­teen. Mes­su­kä­vi­jät voi­vat osal­lis­tua ar­von­taan, jos­sa ar­vo­taan lah­ja­kort­ti Pai­kal­lis­puo­tiin ja yh­teis­tä te­ke­mis­tä on ke­hi­tel­ty yh­tei­sö­neu­leen mer­keis­sä. Mes­su­a­lu­een neu­lon­ta­nur­kas­sa voi kuka vaan voi käy­dä neu­lo­mas­sa pät­kän neu­let­ta, jon­ka lah­joi­tus­koh­de mie­ti­tään myö­hem­min ja neu­let­ta jat­ke­taan myös en­si vuo­den ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä.

– Toi­vom­me, et­tä kaik­ki käy­vät jät­tä­mäs­sä jäl­ken­sä, kuka tie­tää Suo­men suu­rim­paan yh­teis­neu­lee­seen. Me myös ope­tam­me neu­lo­mis­ta tar­vit­ta­es­sa, jär­jes­tä­väs­tä yh­dis­tyk­ses­tä ker­ro­taan.

Pe­rin­tei­den mu­kaan myös mart­to­jen kah­vio pal­ve­lee koko mes­su­jen ajan.

Nais­ten mes­sut jär­jes­tä­vät vuo­ro­tel­len liek­sa­lai­set mart­ta­yh­dis­tyk­set, täl­lä ker­taa vuo­ros­sa on Hy­vän Tuu­len Mar­tat ry.