Kahden koronavuoden jälkeen Roukalahden kesäteatterissa on täysi tohina päällä. Näyttämöllä harjoitellaan, pukuja sovitetaan, mikkejä testataan, lauluja treenataan, kesäteatterialuetta viimeistellään; jotta kaikki olisi valmiina ensi-iltaan su 26.6. klo 13.

Mei­dän Luok­ka on Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­ma it­se­näi­nen jat­ko-osa vuon­na 2019 Rou­ka­lah­del­la esi­te­tyl­le Luok­ka­ku­val­le, joka ke­rä­si en­nä­ty­sy­lei­sön ja pal­kit­tiin Li­pe­rin vuo­den kult­tuu­ri­te­ko­na. Mei­dän luok­ka on Pu­nai­nen kou­lu - tri­lo­gi­an kes­kim­mäi­nen osa. Vii­mei­nen osa näh­dään ke­säl­lä 2024.

Mei­dän Luok­ka so­vel­tuu kai­ke­ni­käi­sil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti se on nos­tal­gi­a­mat­ka 50-lu­vul­la kou­lun­sa aloit­ta­neil­le. Se ker­too 70-kymp­pi­sis­tä luok­ka­ka­ve­reis­ta, jot­ka muut­ta­vat ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­leen ja asu­vat sa­mas­sa se­ni­o­ri­ko­dis­sa. Muis­tois­sa pa­la­taan kan­sa­kou­luun 50-lu­vul­le, tei­ni-ikään 60-lu­vul­le, Hel­sin­gin Yli­op­pi­las­te­at­te­riin 70-lu­vul­le ja vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen. Yh­tei­se­lo ei ole mut­ka­ton­ta; Os­sin, Pau­lan ja Mar­tin kol­mi­od­raa­ma hier­tää yhä ys­tä­vien vä­le­jä. An­teek­si pyy­de­tään ja an­teek­si an­ne­taan.

Näyt­te­li­jät esit­tä­vät roo­li­hen­ki­lö­ään mo­nen ikäi­se­nä, 8-vuo­ti­aas­ta 70-vuo­ti­aa­seen. Esi­tys­tä on har­joi­tel­tu hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä läh­tien.

Vaik­ka ko­ro­na on kah­des­ti kes­keyt­tä­nyt har­joi­tuk­set ja esi­tys­tä on jou­dut­tu siir­tä­mään vuo­del­la, ovat lä­hes kaik­ki näyt­te­li­jät py­sy­neet mu­ka­na. La­val­la näh­dään 16 näyt­te­li­jää, jois­ta osa vas­taa myös esi­tyk­sen li­ve­mu­sii­kis­ta. Mu­ka­na on kak­si en­si­ker­ta­lais­ta ja Sep­po Tol­va­nen. Hän on ol­lut mu­ka­na 23 vuot­ta, ke­sä­te­at­te­rin pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien.