Outokummun kaupungin järjestämä OKUfest on maksuton, päihteetön ja esteetön kaupunkifestivaali. Tapahtuma avaa Outokummun kesän ja kokoaa kaupunkilaiset yhteen.

– OKU­fes­tiä on jär­jes­tet­ty jo mo­ne­na vuon­na yh­teis­työs­sä eri yh­dis­tys­ten, yri­tys­ten ja mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa, ker­too OKU­fes­tin tuot­ta­ja Hen­ri Sy­vän­ne.

Per­jan­tai­na OKU­fest-vii­kon­lop­pu start­taa ame­ri­ka­nau­toil­la ja li­ve­mu­sii­kil­la. Ko­sil­kan laa­jen­ne­tul­la te­ras­sil­la esiin­tyy muun mu­as­sa A. Sahl­man & Be­a­ters.

Lau­an­tai­na ol­laan mark­ki­na­tun­nel­mis­sa usei­den myyn­ti­telt­to­jen, eri­lais­ten her­kul­lis­ten ruo­ka­ko­ju­jen ja ohei­soh­jel­man tar­joil­les­sa kä­vi­jöil­le puu­haa ja kat­sel­ta­vaa.

Rup­lan ton­tin pää­la­val­le nou­see en­sin Lu­cas And The Goo­dies, jon­ka jäl­keen täh­ti­ar­tis­ti­na esiin­tyy Os­mo Iko­nen. Päi­vän ai­ka­na kau­pun­ki­ju­na kul­jet­taa ylei­söä kes­kus­tan ja Van­han Kai­vok­sen vä­lil­lä. Van­hal­la Kai­vok­sel­la on va­paa pää­sy Las­ten Kai­vok­sel­le ja Ou­to­kum­mun Ki­vi­ker­hol­la on avoi­met ovet.

Il­lal­la Ko­sil­kan la­val­la esiin­tyy Mani & The Ho­ney­bees sekä Huo­ju­va Lato. Van­hal­la Kai­vok­sel­la puo­les­taan ysä­ri­mu­saa soit­taa DJ Mut­ka ja esiin­ty­mäs­sä on bi­le­bän­di Os­mo´s Cos­mos (kai­vok­sen il­tak­lu­bi on K-18 ja mak­sul­li­nen).

Sun­nun­tai­na on lu­vas­sa mm. ru­no­va­el­lus­ta Erä- ja luon­to­kes­kuk­ses­sa sekä ke­sä­a­su­ka­sil­ta­päi­vä Van­hal­la Kai­vok­sel­la. Ke­sä­a­suk­kail­le mu­si­soi Il­ja Tep­po ja Hen­ry Rä­sä­nen esit­tää Hy­vä­nen ai­ka! -juh­la­mo­no­lo­gin.

Li­sä­tie­to­ja ja koko oh­jel­ma: www.oku­fest.fi/oh­jel­ma