Suomen luonnon­suo­je­lu­liitto järjestää Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman Liperin satamassa tapahtumaravintola Summerin pihassa lauantaina 15. kesäkuuta 2024 kello 11–14.

Ja­os­sa on il­mai­sek­si sata norp­pa­tur­val­lis­ta Sai­maa-ka­tis­kaa, jon­ka saa, kun al­le­kir­joit­taa lu­pauk­sen pi­dät­täy­tyä nor­pil­le vaa­ral­li­ses­ta verk­ko­ka­las­tuk­ses­ta. Ka­tis­ko­ja on yk­si hen­ki­löä koh­ti, ja ne on tar­koi­tet­tu norp­pa-alu­eil­la ka­las­ta­vil­le.

Vink­ke­jä ka­tis­ka­ka­las­tuk­seen an­ta­vat ta­pah­tu­mas­sa kau­pal­li­nen ka­las­ta­ja, do­ku­men­ta­ris­ti Juha ”Norp­pa” Tas­ki­nen sekä näyt­te­li­jä, ka­las­ta­ja Kari ”His­su” Hie­ta­lah­ti. He myös esit­te­le­vät norp­pa­tur­val­lis­ta ry­sää. Lap­sil­le on oma norp­pa­puu­ha­pis­te. Ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy.

Ka­tis­kat va­ra­taan etu­kä­teen lo­mak­keel­la, joka löy­tyy osoit­tees­ta https://q.sur­vey­pal.com/Sai­maa-ka­tis­kan-va­rauk­set--Li­pe­ri. Va­rauk­sen voi teh­dä myös pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 044 776 4230 / Mar­jaa­na Ko­va­nen. Pu­he­lui­ta ote­taan vas­taan ar­ki­sin kel­lo 10–14. Va­rau­sai­ka päät­tyy per­jan­tai­na 14.6. kel­lo 14.

Py­hä­sel­kä-Jä­nis­sel­kä-alu­eel­la sai­maan­norp­pa­kan­ta on Met­sä­hal­li­tuk­sen kan­ta-ar­vi­on mu­kaan kas­va­nut voi­mak­kaas­ti noin kym­me­nen vuo­den ai­ka­na pa­ris­ta yk­si­lös­tä kah­dek­saan yk­si­löön. Norp­pa­tur­val­li­sia ovat tiuk­ka­nie­lui­set ka­tis­kat ku­ten Sai­maa-ka­tis­ka, sekä on­get ja vie­heet. Sai­maa-ka­tis­kan voi ra­ken­taa it­se. Ku­val­li­set oh­jeet ja oh­je­vi­deo löy­ty­vät Luon­non­suo­je­lu­lii­ton verk­ko­si­vuil­ta osoit­tees­ta www.sll.fi/ka­las­ta-oi­kein-norp­pa­ve­sil­la ja osoit­tees­ta www.sll.fi/sai­maa-ka­tis­ka.