Lehmon uuden yhtenäiskoulun yhteyteen tulevan liikuntahallin rakentaminen etenee, ja purkuvuoroon tulevat vanha liikuntasali ja kuntosali.

En­sim­mäi­se­nä käy­tös­tä pois­tuu kun­to­sa­li, jon­ka vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä on kes­ki­viik­ko 22.3. Seu­raa­vi­na päi­vi­nä kun­to­sa­li­lait­teet siir­re­tään pois pur­ku­työn al­ta. Myös van­han lii­kun­ta­sa­lin käyt­tö päät­tyy maa­lis­kuun lo­pus­sa.

Leh­mon kou­lu on vä­li­ai­kai­ses­ti il­man si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­ja ku­lu­van vuo­den lop­puun saak­ka, jol­loin ra­ken­teil­la ole­va uu­si lii­kun­ta­hal­li kun­to­sa­lei­neen avaa jäl­leen oven­sa. Uu­si lii­kun­ta­hal­li on edel­tä­jään­sä suu­rem­pi mah­dol­lis­ta­en mm. täy­si­mit­tai­sen sa­li­ban­dy­ken­tän ja sar­ja­pe­lien pe­laa­mi­sen. Lii­kun­ta­sa­li on myös ja­et­ta­vis­sa kol­meen loh­koon, mikä mah­dol­lis­taa use­am­man toi­mi­jan sa­ma­nai­kai­sen käy­tön.

Kun­ta­lais­ten va­paa-ajan kun­to­sa­li­har­joit­te­lua mah­dol­lis­ta­maan avau­tuu yk­si­tyi­nen ma­ta­lan kyn­nyk­sen kun­to­sa­li Koy Leh­mon Lii­ke­ta­los­sa, osoit­tees­sa Sor­mu­sen­tie 1, tou­ko­kuun al­ku­puo­lel­la.